Visa allt om Kalmar Läkarhus Aktiebolag
Visa allt om Kalmar Läkarhus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 132 527 518 497 5 390 1 226 2 071 2 586 3 102
Övrig omsättning 4 896 - - - 505 487 539 450 460 448
Rörelseresultat (EBIT) 4 725 95 94 -16 -53 -111 -88 544 564 543
Resultat efter finansnetto 4 737 71 63 -44 -86 -120 189 519 525 488
Årets resultat 3 526 71 30 79 100 96 134 362 681 290
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 3 221 3 269 3 318 3 366 3 415 3 463 3 538 3 585 3 635
Omsättningstillgångar 5 853 481 373 300 317 346 505 647 597 541
Tillgångar 5 905 3 702 3 642 3 618 3 683 3 760 3 968 4 184 4 182 4 176
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 739 2 013 1 942 2 029 2 033 2 041 2 176 2 143 1 869 1 315
Obeskattade reserver 0 0 0 0 152 377 633 631 621 1 053
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 082 1 495 1 516 1 406 1 313 1 048 640 870 1 148 1 239
Kortfristiga skulder 1 083 194 185 183 185 295 520 540 544 570
Skulder och eget kapital 5 905 3 702 3 642 3 618 3 683 3 760 3 968 4 184 4 182 4 176
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 170 623 515 480 387
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 153 90 90 90 79 0 136 226 216 252
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 35 43 58 45 63 83 317 370 406 347
Utdelning till aktieägare 3 500 1 800 0 0 0 0 120 0 0 0
Omsättning 5 028 527 518 497 510 877 1 765 2 521 3 046 3 550
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 132 527 518 497 5 390 409 690 1 293 1 551
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 185 138 155 143 158 268 378 378 569 515
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 725 143 142 32 -5 -63 -36 595 615 595
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -74,95% 1,74% 4,23% 9 840,00% -98,72% -68,19% -40,80% -19,91% -16,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 80,30% 2,57% 2,58% -0,44% -1,36% -2,95% 5,42% 13,24% 13,75% 13,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3 592,42% 18,03% 18,15% -3,22% -1 000,00% -28,46% 17,54% 26,75% 22,24% 17,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3 613,64% 54,46% 36,29% 23,54% 2 640,00% 13,08% -1,22% 5,17% 2,05% -0,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,32% 54,38% 53,32% 56,08% 58,24% 61,67% 66,60% 62,08% 55,38% 49,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 540,44% 247,94% 201,62% 163,93% 171,35% 117,29% 97,12% 119,81% 109,74% 94,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...