Visa allt om Byggaktiebolaget Björn Fagerström
Visa allt om Byggaktiebolaget Björn Fagerström

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 159 10 890 8 331 8 221 8 257 9 075 11 174 5 588 3 673 4 072
Övrig omsättning - 6 - - 10 4 - 45 35 -
Rörelseresultat (EBIT) 676 530 399 258 459 371 867 137 55 171
Resultat efter finansnetto 677 529 403 257 468 365 861 130 52 165
Årets resultat 672 299 252 152 258 201 537 97 35 110
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 175 255 182 191 222 268 238 153 107 125
Omsättningstillgångar 2 685 2 803 1 860 2 107 1 976 2 041 2 482 1 160 741 1 029
Tillgångar 2 860 3 058 2 043 2 298 2 198 2 309 2 721 1 313 848 1 154
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 852 479 431 429 527 520 718 257 209 249
Obeskattade reserver 444 639 499 428 369 253 163 40 44 45
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 565 1 939 1 114 1 441 1 302 1 537 1 839 1 017 594 860
Skulder och eget kapital 2 860 3 058 2 043 2 298 2 198 2 309 2 721 1 313 848 1 154
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 408 375 313 275 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda - 2 810 2 452 2 198 2 217 1 620 1 521 900 474 384
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 1 193 996 919 886 732 762 500 323 246
Utdelning till aktieägare 700 300 250 250 250 250 400 75 50 75
Omsättning 11 159 10 896 8 331 8 221 8 267 9 079 11 174 5 633 3 708 4 072
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 7 6 6 6 6 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 395 1 361 1 190 1 370 1 376 1 513 1 862 1 397 918 1 357
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 467 502 493 523 518 460 446 429 273 312
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 756 637 548 341 535 443 925 177 83 197
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,47% 30,72% 1,34% -0,44% -9,01% -18,78% 99,96% 52,14% -9,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,67% 17,33% 19,73% 11,40% 21,38% 16,11% 31,86% 10,43% 6,96% 14,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,07% 4,87% 4,84% 3,19% 5,69% 4,10% 7,76% 2,45% 1,61% 4,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,34% 46,96% 53,33% 49,67% 50,28% 41,20% 36,42% 62,46% 83,66% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,04% 7,93% 8,95% 8,10% 8,16% 5,55% 5,75% 2,56% 4,00% 4,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,90% 31,96% 40,15% 33,20% 36,35% 30,60% 30,80% 21,82% 28,38% 24,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 171,57% 144,56% 166,97% 146,22% 151,77% 132,79% 134,96% 114,06% 124,75% 119,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...