Visa allt om Västgöta Spinneri Aktiebolag
Visa allt om Västgöta Spinneri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 205 501 669 998 1 243 1 312 1 306 1 694 2 242 2 344
Övrig omsättning 1 16 2 - 1 - 39 46 2 2
Rörelseresultat (EBIT) -133 -49 -70 -54 -248 -21 -114 -14 -166 -108
Resultat efter finansnetto -150 -53 -52 -41 -244 -8 -86 3 -195 -227
Årets resultat -150 -53 -52 -41 -244 -8 -68 3 -20 -142
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 49 57 79 98 126 244 264 185 244
Omsättningstillgångar 77 251 295 295 381 741 590 684 763 941
Tillgångar 85 301 351 374 479 867 834 948 949 1 185
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 199 253 305 346 589 597 685 682 702
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 18 18 192
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 3 0 0 1 1 23 6 5 12
Kortfristiga skulder 33 98 99 70 132 276 213 239 244 278
Skulder och eget kapital 85 301 351 374 479 867 834 948 949 1 185
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 209 - - - 200 161 236 234
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 152 0 336 479 380 339 460 663 650
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 55 57 123 159 128 186 211 290 283
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
Omsättning 206 517 671 998 1 244 1 312 1 345 1 740 2 244 2 346
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 3 3 3 4 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 205 501 669 499 414 437 435 424 448 391
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 102 207 268 230 218 170 15 209 234 196
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -133 -49 -69 -27 -221 11 -113 39 -109 -44
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -59,08% -25,11% -32,97% -19,71% -5,26% 0,46% -22,90% -24,44% -4,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,94% -14,95% 25,64% -10,70% -50,52% 41,06% -10,19% 0,53% -16,75% -8,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,66% -8,98% 13,45% -4,01% -19,47% 27,13% -6,51% 0,30% -7,09% -4,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,39% 81,84% 79,07% 80,46% 66,69% 76,30% 48,62% 76,45% 70,87% 73,17%
Rörelsekapital/omsättning 21,46% 30,54% 29,30% 22,55% 20,03% 35,44% 28,87% 26,27% 23,15% 28,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,82% 66,11% 72,08% 81,55% 72,23% 67,94% 71,58% 73,66% 73,23% 70,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 27,27% 148,98% 167,68% 157,14% 140,15% 186,96% 171,83% 172,80% 206,15% 244,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...