Visa allt om Mikael Jonsson Sikeå - Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Mikael Jonsson Sikeå - Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 858 2 086 2 030 1 807 1 926 1 441 1 289 1 729 1 621 1 448
Övrig omsättning 62 166 317 - - - 13 - 850 -
Rörelseresultat (EBIT) 185 484 725 468 180 -24 -64 350 1 036 28
Resultat efter finansnetto 195 534 704 468 182 -20 -59 361 1 053 36
Årets resultat 76 205 154 387 248 154 95 307 136 177
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 775 3 120 3 357 1 339 1 476 1 686 902 1 123 1 347 536
Omsättningstillgångar 1 378 905 1 087 1 505 1 055 686 1 504 1 461 876 772
Tillgångar 4 153 4 025 4 444 2 844 2 532 2 372 2 406 2 584 2 223 1 308
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 670 2 594 2 389 2 236 1 848 1 600 1 446 1 351 1 044 908
Obeskattade reserver 1 244 1 148 880 376 405 563 795 987 1 046 184
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 6 6 6 6 6 4 1 0 7
Kortfristiga skulder 235 277 1 169 227 272 203 160 244 133 208
Skulder och eget kapital 4 153 4 025 4 444 2 844 2 532 2 372 2 406 2 584 2 223 1 308
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 264 266 240 262
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 315 323 288 297 290 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader - 103 132 120 122 120 136 87 106 106
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 920 2 252 2 347 1 807 1 926 1 441 1 302 1 729 2 471 1 448
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 858 2 086 2 030 1 807 1 926 1 441 1 289 1 729 1 621 1 448
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 423 432 459 410 422 416 405 355 347 372
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 670 916 1 032 606 390 192 157 573 1 149 365
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,93% 2,76% 12,34% -6,18% 33,66% 11,79% -25,45% 6,66% 11,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,70% 13,27% 16,40% 16,46% 7,15% -0,84% -2,45% 14,01% 47,37% 2,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,50% 25,60% 35,91% 25,90% 9,40% -1,39% -4,58% 20,94% 64,96% 2,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 61,52% 30,11% -4,04% 70,72% 40,65% 33,52% 104,27% 70,39% 45,84% 38,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,66% 86,69% 69,20% 88,93% 84,77% 84,95% 84,45% 80,43% 80,84% 79,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 586,38% 326,71% 92,99% 663,00% 387,87% 337,93% 940,00% 598,77% 658,65% 371,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...