Visa allt om Hjalmarssons Verktyg & Maskiner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 16 541 14 837 13 624 10 511 8 890 7 941 6 955 6 476 6 320 5 878
Övrig omsättning - - - - - 14 - - 4 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 256 1 445 492 636 442 421 93 -69 -187 -38
Resultat efter finansnetto 1 250 1 413 462 617 427 484 168 -48 -115 12
Årets resultat 763 787 240 309 195 332 168 -48 -115 12
Balansräkningar (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 107 831 582 685 503 300 168 39 125 335
Omsättningstillgångar 4 470 4 403 4 077 3 287 2 631 2 638 2 120 2 344 2 224 1 916
Tillgångar 5 577 5 233 4 659 3 972 3 134 2 938 2 288 2 383 2 349 2 251
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 868 1 605 1 018 1 078 1 069 1 173 1 241 1 073 1 121 1 236
Obeskattade reserver 1 000 767 427 312 172 86 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 356 38 146 254 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 709 2 505 3 176 2 436 1 639 1 678 1 047 1 310 1 228 1 015
Skulder och eget kapital 5 577 5 233 4 659 3 972 3 134 2 938 2 288 2 383 2 349 2 251
Löner & utdelning (tkr)
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 140 - - - -
Löner till övriga anställda - - - 880 690 628 620 578 571 500
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 314 245 270 215 202 200 189
Utdelning till aktieägare 500 5 000 200 300 300 300 0 0 0 0
Omsättning 16 541 14 837 13 624 10 511 8 890 7 955 6 955 6 476 6 324 5 878
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 514 4 946 4 541 5 256 4 445 3 971 3 478 3 238 3 160 2 939
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 504 462 442 598 467 457 352 327 329 297
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 448 1 588 567 719 576 497 106 -27 -148 17
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,48% 8,90% 29,62% 18,23% 11,95% 14,18% 7,40% 2,47% 7,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,52% 27,61% 10,56% 16,04% 14,10% 16,47% 7,34% -2,01% -4,90% 0,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,59% 9,74% 3,61% 6,06% 4,97% 6,09% 2,42% -0,74% -1,82% 0,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,48% 25,67% 19,27% 24,16% 26,81% 23,85% 25,02% 25,74% 18,69% 20,23%
Rörelsekapital/omsättning 10,65% 12,79% 6,61% 8,10% 11,16% 12,09% 15,43% 15,97% 15,76% 15,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,48% 42,10% 29,00% 33,27% 38,39% 42,21% 54,24% 45,03% 47,72% 54,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,03% 127,43% 95,75% 85,59% 102,07% 97,56% 115,76% 106,64% 94,79% 114,19%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...