Visa allt om Integrator U-Konsult Aktiebolag
Visa allt om Integrator U-Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 270 465 1 055 1 076 1 267 1 197 686 805 814 1 066
Övrig omsättning 27 44 - 6 - 26 - - 1 8
Rörelseresultat (EBIT) 3 4 487 105 127 314 -19 -43 -60 -95
Resultat efter finansnetto 2 4 514 110 123 330 -18 -27 -43 -46
Årets resultat 1 122 418 79 69 151 11 2 4 27
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 95 205 355 443 164 111 123 120
Omsättningstillgångar 451 449 757 952 666 690 597 845 1 036 1 173
Tillgångar 454 450 852 1 156 1 020 1 133 760 955 1 158 1 293
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 238 358 541 572 623 675 523 513 601 627
Obeskattade reserver 0 0 152 170 175 147 30 68 100 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 22 4 6 26 5 225 47 0 0 0
Kortfristiga skulder 194 89 153 388 217 85 159 375 458 516
Skulder och eget kapital 454 450 852 1 156 1 020 1 133 760 955 1 158 1 293
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 340 305 239 320 345 412
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 80 - - 120 120 -
Löner till övriga anställda 110 247 160 480 0 0 0 31 15 18
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 32 116 101 201 188 160 170 181 1 393 207
Utdelning till aktieägare 0 0 150 450 130 120 0 0 90 30
Omsättning 297 509 1 055 1 082 1 267 1 223 686 805 815 1 074
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 0 - 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 270 - - - 1 267 1 197 686 403 407 533
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 146 - - - 636 418 413 267 275 328
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 4 531 151 214 405 3 -27 -47 -78
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -41,94% -55,92% -1,95% -15,07% 5,85% 74,49% -14,78% -1,11% -23,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,66% 0,89% 60,45% 9,52% 13,04% 29,57% -2,37% -2,72% -3,54% -3,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,11% 0,86% 48,82% 10,22% 10,50% 27,99% -2,62% -3,23% -5,04% -4,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 95,19% 77,42% 57,25% 52,42% 35,44% 50,54% 63,85% 58,39% 71,01% 61,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,42% 79,56% 77,41% 60,32% 73,72% 69,14% 71,73% 58,84% 58,12% 56,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 232,47% 504,49% 494,77% 245,36% 306,91% 811,76% 375,47% 225,33% 226,20% 227,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...