Visa allt om dosab Dan-Ove Svenssons Åkeri Aktiebolag
Visa allt om dosab Dan-Ove Svenssons Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 441 8 460 7 325 6 971 8 146 9 374 14 112 23 540 26 161 22 256
Övrig omsättning 170 310 336 131 3 930 532 3 110 784 559 403
Rörelseresultat (EBIT) -187 354 -195 -324 3 247 -1 040 1 145 1 413 1 821 1 066
Resultat efter finansnetto -271 257 -264 -373 3 134 -1 245 1 012 1 234 1 537 879
Årets resultat 4 876 4 2 1 783 -202 159 1 027 597 5
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 411 9 646 9 257 8 403 8 845 8 522 8 802 11 798 10 273 10 912
Omsättningstillgångar 3 107 3 237 3 807 2 952 4 147 4 019 4 965 7 266 5 840 3 619
Tillgångar 14 517 12 883 13 063 11 355 12 992 12 541 13 768 19 064 16 113 14 532
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 742 4 738 4 582 4 578 4 576 2 793 2 996 4 637 3 700 3 103
Obeskattade reserver 3 409 3 499 3 780 4 022 4 514 3 882 4 961 4 176 4 367 3 673
Avsättningar (tkr) 447 224 895 671 447 224 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 698 2 037 1 949 821 1 183 3 726 3 424 4 634 2 835 3 205
Kortfristiga skulder 3 222 2 386 1 858 1 264 2 272 1 916 2 387 5 618 5 211 4 551
Skulder och eget kapital 14 517 12 883 13 063 11 355 12 992 12 541 13 768 19 064 16 113 14 532
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 995 791 702 765
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 2 146 2 035 2 070 2 244 2 842 3 881 6 316 6 026 5 133
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 201 1 029 1 131 1 115 1 338 1 747 2 670 2 491 2 222
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 1 800 90 0
Omsättning 8 611 8 770 7 661 7 102 12 076 9 906 17 222 24 324 26 720 22 659
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 9 7 10 13 22 25 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 206 1 209 1 046 775 1 164 937 1 086 1 070 1 046 1 012
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 472 352 435 362 498 438 518 448 380 373
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 114 1 450 636 463 4 507 504 2 689 4 034 4 067 3 304
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,22% 15,49% 5,08% -14,42% -13,10% -33,57% -40,05% -10,02% 17,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,23% 2,82% -1,45% -2,78% 25,08% -8,40% 8,33% 7,44% 11,38% 7,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,12% 4,29% -2,59% -4,53% 40,01% -11,23% 8,13% 6,02% 7,01% 4,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,36% 10,06% 26,61% 24,21% 23,02% 22,43% 18,27% 7,00% 2,40% -4,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,98% 57,96% 57,65% 67,95% 60,83% 45,08% 48,32% 40,47% 42,48% 39,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,95% 133,57% 204,90% 233,54% 182,53% 209,76% 208,00% 129,33% 112,07% 79,52%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...