Visa allt om Fillflex AB
Visa allt om Fillflex AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 255 14 236 18 199 13 382 8 592 13 821 13 099 9 466 12 599 6 732
Övrig omsättning 272 405 140 179 488 149 121 64 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 069 4 946 4 964 3 624 772 2 878 2 502 1 435 4 240 877
Resultat efter finansnetto 2 493 5 120 5 013 3 833 817 2 949 2 486 1 454 4 245 863
Årets resultat 1 927 7 194 3 553 2 348 422 1 601 1 376 1 065 2 285 469
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 85 6 12 17 27 3 019 15 21
Omsättningstillgångar 4 231 11 397 17 332 14 180 11 390 12 787 10 688 6 223 7 041 2 960
Tillgångar 4 231 11 397 17 417 14 186 11 401 12 804 10 716 9 242 7 056 2 981
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 111 8 783 11 389 8 736 6 788 6 776 5 815 4 439 3 854 1 568
Obeskattade reserver 0 0 4 147 3 716 2 914 2 694 1 944 1 347 1 361 305
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 120 2 613 1 882 1 734 1 699 3 334 2 957 3 456 1 842 1 108
Skulder och eget kapital 4 231 11 397 17 417 14 186 11 401 12 804 10 716 9 242 7 056 2 981
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 1 031 1 080 1 104 463
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 702 1 911 1 784 1 474 1 456 359 172 13 3
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 724 807 712 682 1 897 2 313 1 759 475 221
Utdelning till aktieägare 0 8 600 2 500 900 400 410 640 0 480 0
Omsättning 11 527 14 641 18 339 13 561 9 080 13 970 13 220 9 530 12 599 6 732
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 5 5 4 4 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 814 3 559 4 550 2 676 1 718 3 455 3 275 2 367 4 200 3 366
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 715 607 680 536 446 867 962 787 580 370
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 069 4 946 4 992 3 630 778 2 888 2 512 1 441 4 246 883
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,94% -21,78% 36,00% 55,75% -37,83% 5,51% 38,38% -24,87% 87,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 58,97% 44,92% 28,78% 27,02% 7,17% 23,09% 23,37% 15,87% 60,64% 29,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,17% 35,97% 27,54% 28,64% 9,52% 21,39% 19,12% 15,50% 33,96% 13,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,47% 48,34% 43,62% 52,85% 45,83% 51,74% 58,98% 57,01% 57,27% 54,04%
Rörelsekapital/omsättning 18,76% 61,70% 84,89% 93,01% 112,79% 68,40% 59,02% 29,23% 41,27% 27,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,89% 77,06% 83,96% 82,01% 78,38% 68,43% 67,63% 58,77% 68,51% 59,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,46% 371,87% 828,37% 700,35% 567,22% 329,24% 314,17% 128,50% 287,46% 149,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...