Visa allt om A Ström Revision Aktiebolag
Visa allt om A Ström Revision Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 249 2 236 2 166 2 250 2 112 2 107 1 898 1 700 1 993 1 763
Övrig omsättning - - - - 47 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 585 484 346 371 303 88 71 -1 155 306
Resultat efter finansnetto 573 446 435 229 249 74 72 10 156 340
Årets resultat 323 268 330 133 169 80 48 69 92 196
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 117 1 740 1 620 1 705 1 811 1 515 56 63 355 424
Omsättningstillgångar 1 488 1 297 1 049 750 534 822 2 138 2 029 2 010 1 972
Tillgångar 3 605 3 037 2 669 2 455 2 346 2 337 2 194 2 091 2 365 2 396
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 912 1 588 1 320 990 857 886 933 1 012 1 064 1 062
Obeskattade reserver 629 478 392 357 362 366 418 430 534 524
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 426 409 417 576 688 594 366 274 175 279
Kortfristiga skulder 639 562 540 532 438 491 476 375 593 532
Skulder och eget kapital 3 605 3 037 2 669 2 455 2 346 2 337 2 194 2 091 2 365 2 396
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 425 - - - 440 380 411 320 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 450 0 425 534 500 100 100 120 120 10
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 250 240 238 269 258 260 243 258 382 221
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 198 128 127 120 90
Omsättning 2 249 2 236 2 166 2 250 2 159 2 107 1 898 1 700 1 993 1 763
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 249 2 236 2 166 1 125 1 056 1 054 949 850 997 882
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 733 681 686 409 392 418 368 410 421 284
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 593 496 359 388 319 102 85 21 228 384
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,58% 3,23% -3,73% 6,53% 0,24% 11,01% 11,65% -14,70% 13,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,42% 15,97% 17,38% 15,93% 13,38% 4,71% 4,19% 1,34% 7,57% 14,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,32% 21,69% 21,42% 17,38% 14,87% 5,22% 4,85% 1,65% 8,98% 19,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 65,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 37,75% 32,87% 23,50% 9,69% 4,55% 15,71% 87,57% 97,29% 71,10% 81,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,65% 64,57% 60,91% 51,04% 47,90% 49,45% 56,57% 63,20% 61,25% 60,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 232,86% 230,78% 194,26% 140,98% 121,92% 167,41% 449,16% 541,07% 338,95% 370,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...