Visa allt om Allbyggarns unika trähus i Karlskoga AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 17 627 18 825 23 743 23 208 27 701 27 287 28 242 35 120 29 782 25 476
Övrig omsättning 1 204 207 197 419 217 60 439 376 518 1 338
Rörelseresultat (EBIT) 483 -157 515 339 558 2 897 2 542 787 544 -622
Resultat efter finansnetto 453 -220 425 254 508 2 772 2 348 513 304 -887
Årets resultat 460 11 202 366 418 1 715 1 315 282 278 68
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 026 1 266 1 902 1 472 1 718 2 016 728 881 361 521
Omsättningstillgångar 14 826 13 243 14 476 13 904 17 967 17 842 19 317 20 518 18 777 18 270
Tillgångar 15 852 14 508 16 378 15 376 19 685 19 858 20 045 21 399 19 138 18 791
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 570 5 110 5 099 7 897 10 031 9 613 7 898 6 583 6 301 6 024
Obeskattade reserver 1 700 1 903 2 165 2 046 2 333 2 423 1 887 1 280 1 180 1 180
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 68 67 65 325
Långfristiga skulder 3 955 4 375 4 750 1 742 1 311 2 802 2 720 3 778 880 689
Kortfristiga skulder 4 626 3 120 4 363 3 690 6 011 5 020 7 472 9 692 10 712 10 574
Skulder och eget kapital 15 852 14 508 16 378 15 376 19 685 19 858 20 045 21 399 19 138 18 791
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 6 930 7 301 8 812 8 593 8 950
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 2 978 2 951 3 591 3 374 3 590
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 000 2 500 0 0 0 0 0
Omsättning 18 831 19 032 23 940 23 627 27 918 27 347 28 681 35 496 30 300 26 814
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 15 16 20 21 21 24 26 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 356 1 448 1 583 1 451 1 385 1 299 1 345 1 463 1 145 878
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 667 603 632 627 535 492 506 535 474 444
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 724 121 920 628 855 3 128 2 700 962 743 -219
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,36% -20,71% 2,31% -16,22% 1,52% -3,38% -19,58% 17,92% 16,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,05% -1,08% 3,14% 2,20% 2,84% 14,60% 12,72% 3,71% 2,86% -3,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,74% -0,83% 2,17% 1,46% 2,02% 10,63% 9,03% 2,26% 1,84% -2,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,12% 67,78% 62,70% 62,64% 57,76% 63,14% 61,41% 62,62% 58,27% 51,86%
Rörelsekapital/omsättning 57,87% 53,77% 42,59% 44,01% 43,16% 46,99% 41,94% 30,83% 27,08% 30,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,50% 45,45% 41,44% 61,74% 60,20% 57,93% 46,74% 35,43% 37,47% 36,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,64% 206,96% 162,55% 174,55% 175,74% 198,61% 142,26% 104,72% 40,13% 27,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!