Visa allt om jambs AB
Visa allt om jambs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 1 603 68 563 435 887 246 163 311 294 253 123 202 106 113 624
Övrig omsättning - 3 769 431 5 691 1 241 1 422 1 189 752 30 83
Rörelseresultat (EBIT) -31 1 807 -4 099 -10 745 1 159 -31 636 4 271 2 183 -20 207 -36 709
Resultat efter finansnetto -32 25 979 25 449 -24 280 81 967 -30 239 3 681 4 125 -20 658 -22 479
Årets resultat -32 25 979 31 884 -12 457 79 962 -22 299 2 668 3 094 -12 121 -4 290
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 24 960 24 709 81 730 66 196 67 924 54 477 53 376 28 822
Omsättningstillgångar 1 249 45 560 32 595 16 362 186 330 110 176 114 087 109 998 88 631 92 681
Tillgångar 1 249 45 560 57 555 41 071 268 060 176 372 182 011 164 475 142 007 121 503
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 184 27 715 36 737 4 852 206 910 130 948 129 584 127 695 112 837 115 184
Obeskattade reserver 0 0 0 1 120 1 120 0 0 0 0 3 900
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 15 825 14 586 31 350 32 660 32 514 25 647 27 122 0
Kortfristiga skulder 65 17 845 4 993 20 513 28 680 12 764 19 913 11 133 2 048 2 419
Skulder och eget kapital 1 249 45 560 57 555 41 071 268 060 176 372 182 011 164 475 142 007 121 503
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 17 49 0 7 0 11 193
Utdelning till aktieägare 0 26 500 0 0 0 4 000 0 0 2 200 2 200
Omsättning 0 3 769 2 034 74 254 437 128 247 585 312 483 253 875 202 136 113 707
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -31 1 925 -3 776 -9 288 3 196 -29 614 5 741 3 450 -19 659 -36 319
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -97,66% -84,27% 77,07% -20,92% 22,98% 25,24% 77,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 48,32% -55,74% 30,69% -16,62% 3,16% 2,89% -12,79% -18,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 1 735,00% -33,39% 18,88% -11,91% 1,85% 1,88% -8,98% -19,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - -85,28% 2,08% 1,34% -10,02% 4,59% 5,43% -5,14% -19,14%
Rörelsekapital/omsättning - - 1 721,90% -6,05% 36,17% 39,57% 30,25% 39,06% 42,84% 79,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,80% 60,83% 63,83% 13,94% 77,50% 74,25% 71,20% 77,64% 79,46% 97,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 921,54% 255,31% 652,65% 65,25% 525,69% 476,64% 181,90% 424,02% 2 795,90% 2 307,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...