Visa allt om Mellby Gård AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2020 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 11 394 000 10 433 000 13 983 000 6 147 000 6 009 000 6 056 000 5 684 000 5 496 000 4 616 633 4 639 800
Övrig omsättning 1 671 000 793 000 177 000 359 000 944 000 461 000 363 000 59 000 223 691 166 541
Rörelseresultat (EBIT) 2 836 000 2 055 000 713 000 805 000 1 333 000 1 121 000 1 019 000 923 000 793 425 561 809
Resultat efter finansnetto 2 800 000 2 003 000 984 000 775 000 1 476 000 1 113 000 1 185 000 1 206 000 761 571 663 436
Årets resultat 2 410 000 1 632 000 599 000 565 000 1 274 000 803 000 905 000 903 000 482 579 415 809
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 308 000 9 865 000 10 391 000 7 840 000 7 763 000 6 123 000 4 900 000 5 038 000 5 835 473 4 727 288
Omsättningstillgångar 6 577 000 5 788 000 3 422 000 3 202 000 3 307 000 2 989 000 3 749 000 3 170 000 3 409 145 4 376 852
Tillgångar 16 885 000 15 653 000 13 813 000 11 042 000 11 070 000 9 112 000 8 649 000 8 208 000 9 244 618 9 104 140
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 670 000 9 291 000 7 371 000 7 043 300 7 346 000 6 141 000 6 043 000 5 241 000 5 882 017 5 475 118
Minoritetsintressen 0 437 000 343 000 342 000 274 000 324 000 255 000 282 000 186 572 176 866
Avsättningar (tkr) 39 000 0 0 31 000 0 174 000 155 000 16 000 90 837 96 485
Långfristiga skulder 928 000 1 372 000 1 729 000 495 000 384 000 55 000 230 000 672 000 1 363 182 2 122 598
Kortfristiga skulder 4 248 000 4 553 000 4 370 000 3 131 000 3 066 000 2 418 000 1 966 000 1 997 000 1 722 010 1 233 073
Skulder och eget kapital 16 885 000 15 653 000 13 813 000 11 042 000 11 070 000 9 112 000 8 649 000 8 208 000 9 244 618 9 104 140
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD 166 000 12 000 394 000 1 178 000 170 000 172 000 154 000 140 000 36 286 30 314
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 2 443 000 2 428 000 3 556 1 404 000 1 356 000 1 300 000 1 139 000 1 011 000 643 665 577 867
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - 0 0 - - -
Sociala kostnader 156 000 119 000 160 000 80 000 80 000 73 000 72 000 53 000 213 533 194 329
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 065 000 11 226 000 14 160 000 6 506 000 6 953 000 6 517 000 6 047 000 5 555 000 4 840 324 4 806 341
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 223 4 519 4 681 2 476 2 536 2 578 2 313 2 026 1 703 1 544
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 698 2 309 2 987 2 483 2 369 2 349 2 457 2 713 2 711 3 005
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 655 566 119 1 075 633 599 590 594 525 520
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 711 000 2 313 000 802 000 969 000 1 481 000 1 121 156 1 141 000 1 069 000 941 736 787 337
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,21% -25,39% 127,48% 2,30% -0,78% 6,54% 3,42% 19,05% -0,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,13% 13,35% 8,64% 7,53% 13,85% 12,51% 13,98% 15,30% 8,98% 8,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,38% 20,03% 8,53% 13,54% 25,51% 18,82% 21,27% 22,85% 17,99% 16,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,85% 53,63% 51,78% 46,25% 43,80% 47,82% 47,59% 48,93% 47,92% 39,98%
Rörelsekapital/omsättning 20,44% 11,84% -6,78% 1,16% 4,01% 9,43% 31,37% 21,34% 36,54% 67,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,11% 59,36% 53,36% 63,79% 66,36% 67,39% 69,87% 63,85% 63,63% 60,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,04% 97,67% 47,19% 71,41% 78,44% 84,00% 151,48% 122,83% 152,20% 297,19%

Bolagets redovisning

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2020 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 5 000 9 000 12 000 9 000 10 000 8 000 9 000 11 000 10 539 17 129
Övrig omsättning 873 000 1 000 1 000 0 0 0 0 2 000 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 824 000 -60 000 -85 000 -46 000 -47 000 -39 000 -50 000 -39 000 -30 406 -35 818
Resultat efter finansnetto 953 000 265 000 501 000 -18 000 1 267 000 302 000 717 000 174 000 263 066 97 286
Årets resultat 1 040 000 421 000 677 000 75 000 1 373 000 487 000 931 000 504 000 231 405 76 514
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 254 000 9 796 000 9 372 000 7 231 000 6 973 000 5 550 000 4 238 000 3 912 000 4 772 136 3 904 254
Omsättningstillgångar 1 780 000 1 766 000 481 000 559 000 1 178 000 420 000 1 043 000 382 000 1 173 191 1 250 237
Tillgångar 12 034 000 11 562 000 9 853 000 7 790 000 8 151 000 5 970 000 5 281 000 4 294 000 5 945 327 5 154 491
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 275 000 7 235 000 6 033 000 5 068 400 5 692 000 4 320 000 4 424 000 3 421 000 4 482 542 4 047 299
Obeskattade reserver 183 000 241 000 317 000 344 000 377 000 354 000 292 000 232 000 115 005 61 894
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 256 000 13 000 34 000 533 918 624 710
Kortfristiga skulder 3 576 000 4 086 000 3 503 000 2 378 000 2 082 000 1 040 000 552 000 607 000 813 862 420 588
Skulder och eget kapital 12 034 000 11 562 000 9 853 000 7 790 000 8 151 000 5 970 000 5 281 000 4 294 000 5 945 327 5 154 491
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD 10 000 9 000 23 000 7 000 6 000 1 000 5 000 4 000 6 716 2 194
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 13 000 16 000 19 000 11 000 11 000 11 000 11 000 10 000 6 543 6 366
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 0 0 - - - -
Sociala kostnader 3 000 3 000 12 000 6 000 6 000 5 000 6 000 6 000 4 967 3 889
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 878 000 10 000 13 000 9 000 10 000 8 000 9 000 13 000 10 539 17 129
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 23 22 26 23 26 27 26 24 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 278 391 545 346 435 308 333 423 439 779
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 444 1 217 2 455 923 1 000 654 815 769 759 566
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 824 000 -60 000 -84 000 -42 000 -47 000 -32 000 -43 000 -32 000 -26 358 -31 198
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -44,44% -25,00% 33,33% -10,00% 25,00% -11,11% -18,18% 4,37% -38,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,58% 2,66% 5,63% 0,13% 15,91% 5,29% 13,79% 4,94% 5,11% 2,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20 640,00% 3 411,11% 4 625,00% 111,11% 12 970,00% 3 950,00% 8 088,89% 1 927,27% 2 884,48% 846,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% -400,00% -333,33% -322,22% -320,00% -312,50% -377,78% -263,64% -190,16% -149,08%
Rörelsekapital/omsättning -35 920,00% -25 777,78% -25 183,33% -20 211,11% -9 040,00% -7 750,00% 5 455,56% -2 045,45% 3 409,52% 4 843,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,95% 64,20% 63,74% 68,51% 73,44% 76,99% 88,08% 83,88% 76,90% 79,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,66% 43,15% 13,67% 23,38% 56,44% 40,10% 188,41% 62,44% 143,77% 296,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!