Visa allt om Janssons Golv i Sunne Aktiebolag
Visa allt om Janssons Golv i Sunne Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 954 2 612 2 281 2 051 2 015 2 017 1 960 1 567 1 380 915
Övrig omsättning - 18 4 - - 32 - - - 32
Rörelseresultat (EBIT) 332 327 234 135 148 207 172 197 164 147
Resultat efter finansnetto 332 328 237 135 148 207 172 198 165 145
Årets resultat 216 198 141 104 92 114 103 146 124 79
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 19 50 101 151 142 171 37 62 87
Omsättningstillgångar 1 668 1 505 1 148 1 141 1 008 900 907 944 776 675
Tillgångar 1 672 1 525 1 198 1 242 1 159 1 042 1 079 981 838 762
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 995 878 780 689 635 643 629 626 540 476
Obeskattade reserver 390 338 266 213 222 200 149 118 124 132
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 75 8 1 0 0 0
Kortfristiga skulder 288 308 152 340 228 191 300 237 174 154
Skulder och eget kapital 1 672 1 525 1 198 1 242 1 159 1 042 1 079 981 838 762
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 251 14 0 7
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 417 410 357 394 277 356 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 191 182 168 172 128 158 114 11 0 11
Utdelning till aktieägare 200 100 100 50 50 100 100 100 60 60
Omsättning 2 954 2 630 2 285 2 051 2 015 2 049 1 960 1 567 1 380 947
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 954 2 612 2 281 2 051 2 015 2 017 1 960 1 567 1 380 915
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 630 611 548 578 411 516 369 36 9 23
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 347 358 285 186 194 244 214 222 189 174
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,09% 14,51% 11,21% 1,79% -0,10% 2,91% 25,08% 13,55% 50,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,86% 21,51% 19,78% 10,87% 12,77% 19,87% 15,94% 20,18% 19,69% 19,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,24% 12,56% 10,39% 6,58% 7,34% 10,26% 8,78% 12,64% 11,96% 16,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,52% 46,36% 46,56% 49,83% 42,33% 47,35% 40,82% 25,21% 23,04% 30,82%
Rörelsekapital/omsättning 46,72% 45,83% 43,67% 39,05% 38,71% 35,15% 30,97% 45,12% 43,62% 56,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,70% 74,86% 82,43% 68,11% 68,91% 75,85% 68,47% 72,47% 75,09% 74,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 357,99% 287,01% 363,16% 181,18% 238,16% 234,03% 145,00% 227,00% 243,68% 220,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...