Visa allt om TIMA STÄD Aktiebolag
Visa allt om TIMA STÄD Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 432 5 974 5 907 5 265 4 807 5 438 5 243 5 897 5 988 5 199
Övrig omsättning 674 271 300 226 285 421 283 151 1 320 479
Rörelseresultat (EBIT) 764 337 657 865 708 1 068 919 1 329 1 392 801
Resultat efter finansnetto 609 141 425 604 462 776 697 1 036 927 712
Årets resultat 404 264 359 399 260 431 457 603 454 344
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 941 11 582 11 840 11 686 12 005 11 505 11 687 11 288 10 359 4 500
Omsättningstillgångar 1 913 893 1 354 981 919 1 286 896 1 354 1 825 2 282
Tillgångar 12 854 12 475 13 193 12 666 12 924 12 791 12 583 12 642 12 184 6 782
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 500 4 096 3 832 3 474 3 075 2 815 2 385 1 930 1 328 874
Obeskattade reserver 1 201 1 117 1 326 1 374 1 297 1 203 1 035 985 787 518
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 249 6 308 7 136 6 927 7 509 7 285 7 740 8 330 8 397 4 073
Kortfristiga skulder 904 955 899 892 1 043 1 488 1 424 1 396 1 672 1 317
Skulder och eget kapital 12 854 12 475 13 193 12 666 12 924 12 791 12 583 12 642 12 184 6 782
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 120 111 111 385 322
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 301 2 160 1 746 1 735 1 978 1 866 2 043 2 092 1 566
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 716 629 585 561 714 679 725 812 701
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Omsättning 7 106 6 245 6 207 5 491 5 092 5 859 5 526 6 048 7 308 5 678
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 8 9 10 11 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 804 747 738 658 601 604 524 536 499 520
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 461 401 372 313 307 318 260 264 286 285
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 325 1 023 1 259 1 304 1 245 1 510 1 408 1 782 1 957 1 139
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,67% 1,13% 12,19% 9,53% -11,60% 3,72% -11,09% -1,52% 15,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,94% 2,70% 4,99% 7,64% 5,49% 8,35% 7,30% 10,51% 11,67% 11,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,88% 5,64% 11,14% 18,39% 14,75% 19,64% 17,53% 22,54% 23,75% 15,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,42% 90,63% 92,65% 96,83% 96,80% 96,32% 95,73% 96,10% 96,59% 96,13%
Rörelsekapital/omsättning 15,69% -1,04% 7,70% 1,69% -2,58% -3,71% -10,07% -0,71% 2,56% 18,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,30% 39,82% 36,89% 35,89% 31,19% 28,94% 25,02% 21,01% 15,55% 18,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 211,62% 93,51% 150,61% 109,98% 88,11% 86,42% 62,92% 96,99% 109,15% 173,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...