Visa allt om Coleum ekonomistyrning AB
Visa allt om Coleum ekonomistyrning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 064 2 006 1 550 0 0 0 0 24 2 040 1 814
Övrig omsättning 175 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 174 723 1 441 -4 -45 -27 -15 3 946 307
Resultat efter finansnetto 172 724 1 441 16 -39 -94 -13 7 971 308
Årets resultat 220 422 866 16 -39 -94 -13 5 695 217
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 385 347 0 0 0 0 0 3 7 25
Omsättningstillgångar 760 1 712 2 045 113 112 138 555 438 1 210 756
Tillgångar 1 146 2 059 2 045 113 112 138 555 441 1 217 781
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 538 717 975 109 93 132 326 429 824 330
Obeskattade reserver 410 525 345 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 198 817 725 4 18 6 229 12 393 452
Skulder och eget kapital 1 146 2 059 2 045 113 112 138 555 441 1 217 781
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 678 747 68 0 0 0 0 0 670 911
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 240 249 21 0 0 0 0 0 230 295
Utdelning till aktieägare 340 400 680 0 0 0 100 90 400 200
Omsättning 1 239 2 006 1 550 0 0 0 0 24 2 040 1 814
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 - 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 064 2 006 - - - - - 24 1 020 907
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 772 1 027 - - - - - - 453 619
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 339 872 1 441 -4 -45 -27 -12 6 950 321
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -46,96% 29,42% - - - - -100,00% -98,82% 12,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,27% 35,16% 70,46% - - - - 1,81% 79,95% 39,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,45% 36,09% 92,97% - - - - 33,33% 47,70% 16,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,15% 99,70% 100,00% - - - - 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 52,82% 44,62% 85,16% - - - - 1 775,00% 40,05% 16,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,85% 54,71% 60,84% 96,46% 83,04% 95,65% 58,74% 97,28% 67,71% 42,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 383,84% 209,55% 282,07% 2 825,00% 622,22% 2 300,00% 242,36% 3 650,00% 307,89% 167,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...