Visa allt om A Krantz Aktiebolag
Visa allt om A Krantz Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 991 7 506 10 447 16 913 16 535 18 401 6 520 6 806 7 849 6 912
Övrig omsättning 12 89 63 24 9 - 64 43 12 139
Rörelseresultat (EBIT) 121 -599 -367 122 -1 669 4 432 198 -147 184 9
Resultat efter finansnetto 120 -602 -311 113 -1 596 4 449 171 -191 79 -97
Årets resultat 120 -602 -311 113 -502 2 492 171 -191 85 -97
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 30 61 190 173 453 251 263 229 180
Omsättningstillgångar 1 283 1 134 2 730 3 061 3 957 7 418 1 966 811 2 005 1 703
Tillgångar 1 334 1 164 2 791 3 251 4 130 7 871 2 217 1 074 2 234 1 882
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 702 583 1 184 1 495 1 382 2 884 392 221 412 328
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 094 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 631 582 1 606 1 756 2 748 3 893 1 825 853 1 822 1 555
Skulder och eget kapital 1 334 1 164 2 791 3 251 4 130 7 871 2 217 1 074 2 234 1 882
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 510 743 225 385 328 420
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 565 2 822 4 322 4 553 3 689 3 922 1 804 3 074 2 570 2 171
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 763 1 099 1 357 1 282 1 273 1 510 115 122 1 107 946
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0
Omsättning 5 003 7 595 10 510 16 937 16 544 18 401 6 584 6 849 7 861 7 051
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 10 14 15 14 17 7 10 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 998 751 746 1 128 1 181 1 082 931 681 872 864
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 470 412 416 401 411 383 392 472 454 435
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 143 -532 -305 196 -1 541 4 571 300 -86 276 182
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -33,51% -28,15% -38,23% 2,29% -10,14% 182,22% -4,20% -13,29% 13,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,07% -51,46% -11,14% 3,84% -38,62% 56,56% 8,93% -13,50% 8,46% 0,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,42% -7,98% -2,98% 0,74% -9,65% 24,19% 3,04% -2,13% 2,41% 0,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,32% 69,81% 70,29% 50,05% 80,09% 88,31% 80,03% 91,33% 82,61% 77,72%
Rörelsekapital/omsättning 13,06% 7,35% 10,76% 7,72% 7,31% 19,16% 2,16% -0,62% 2,33% 2,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,62% 50,09% 42,42% 45,99% 33,46% 46,88% 17,68% 20,58% 18,44% 17,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 193,03% 194,85% 147,88% 174,32% 142,65% 189,24% 97,48% 62,84% 94,84% 98,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...