Visa allt om Lars-Åke Axelsson Transport Aktiebolag
Visa allt om Lars-Åke Axelsson Transport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 35 183 33 889 35 427 33 465 27 780 24 292 23 642 20 778 15 225 15 308
Övrig omsättning 104 424 713 28 15 69 63 - 34 749
Rörelseresultat (EBIT) -938 -919 -1 667 860 358 224 13 341 -380 1 049
Resultat efter finansnetto -1 101 -1 116 -1 868 706 257 114 -96 247 -563 988
Årets resultat -1 086 -1 116 -1 868 699 257 114 520 46 135 331
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 628 9 003 10 229 7 607 7 838 3 313 5 422 7 926 6 514 6 746
Omsättningstillgångar 4 066 3 964 5 506 6 396 5 596 6 747 6 708 4 800 4 222 3 838
Tillgångar 12 694 12 967 15 736 14 003 13 434 10 060 12 130 12 725 10 736 10 584
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 134 2 220 3 336 5 204 4 505 4 248 4 134 3 614 3 668 3 533
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 616 577 1 569
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 2 000 1 520 1 080
Långfristiga skulder 3 759 4 327 5 468 2 624 3 860 1 435 2 481 2 897 2 013 1 646
Kortfristiga skulder 7 801 6 421 6 932 6 175 5 069 4 378 5 515 3 599 2 958 2 757
Skulder och eget kapital 12 694 12 967 15 736 14 003 13 434 10 060 12 130 12 725 10 736 10 584
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 600 560 603 781 211 473 662
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 498 10 957 13 214 11 666 8 592 6 328 5 505 4 154 3 218 3 001
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 563 3 960 4 796 4 480 3 257 2 487 2 459 2 069 1 639 1 664
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Omsättning 35 287 34 313 36 140 33 493 27 795 24 361 23 705 20 778 15 259 16 057
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 37 37 29 26 22 19 13 14 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 353 916 957 1 154 1 068 1 104 1 244 1 598 1 088 1 531
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 508 412 483 578 485 436 468 510 402 554
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 345 1 345 377 2 352 2 368 2 530 2 402 3 081 1 671 3 324
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,82% -4,34% 5,86% 20,46% 14,36% 2,75% 13,78% 36,47% -0,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,38% -7,06% -10,54% 6,24% 3,04% 2,35% 0,87% 4,21% -3,54% 9,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,66% -2,70% -4,68% 2,61% 1,47% 0,97% 0,45% 2,58% -2,50% 6,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,82% 56,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -10,62% -7,25% -4,03% 0,66% 1,90% 9,75% 5,05% 5,78% 8,30% 7,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,93% 17,12% 21,20% 37,16% 33,53% 42,23% 34,08% 31,89% 38,04% 44,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 52,12% 61,73% 79,43% 103,58% 110,40% 154,11% 121,63% 133,37% 142,73% 139,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...