Visa allt om Modell Madeleine Aktiebolag
Visa allt om Modell Madeleine Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 714 4 490 4 239 4 298 3 930 3 967 4 123 3 860 3 923 3 872
Övrig omsättning 33 - 66 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 304 273 152 19 50 21 122 153 106 35
Resultat efter finansnetto 302 275 148 16 46 16 118 148 97 29
Årets resultat 233 213 111 10 31 9 91 110 68 10
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 3 3 3 0 0 11 32 44 58
Omsättningstillgångar 1 073 890 895 840 772 892 952 923 774 586
Tillgångar 1 077 893 898 844 772 892 963 954 818 644
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 575 492 379 269 258 228 310 319 269 210
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 10 13 14
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 69 60 42 3 13 23 33
Kortfristiga skulder 503 402 519 507 454 623 651 614 515 388
Skulder och eget kapital 1 077 893 898 844 772 892 963 954 818 644
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 317 323 316 344
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 842 734 807 833 817 834 482 447 581 405
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 363 325 324 330 341 327 310 331 323 292
Utdelning till aktieägare 450 150 100 0 0 0 90 100 60 9
Omsättning 4 747 4 490 4 305 4 298 3 930 3 967 4 123 3 860 3 923 3 872
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 571 1 497 1 413 1 433 1 310 1 322 1 374 1 287 1 308 1 291
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 410 381 397 401 399 402 382 379 366 370
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 304 273 152 19 50 32 143 165 120 42
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,99% 5,92% -1,37% 9,36% -0,93% -3,78% 6,81% -1,61% 1,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,23% 31,02% 16,93% 2,25% 6,48% 2,35% 12,67% 16,04% 12,96% 5,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,45% 6,17% 3,59% 0,44% 1,27% 0,53% 2,96% 3,96% 2,70% 0,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,45% 42,63% 40,36% 41,28% 41,22% 41,39% 41,26% 43,39% 41,29% 41,09%
Rörelsekapital/omsättning 12,09% 10,87% 8,87% 7,75% 8,09% 6,78% 7,30% 8,01% 6,60% 5,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,39% 55,10% 42,20% 31,87% 33,42% 25,56% 32,19% 34,21% 34,03% 34,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,29% 88,56% 45,09% 20,71% 19,60% 20,06% 31,64% 38,60% 25,63% 46,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...