Visa allt om Pomona-gruppen Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 290 834 2 065 716 1 670 675 1 484 253 1 388 866 1 194 370 1 086 755 941 825 937 336 824 903
Övrig omsättning 33 611 64 691 99 437 166 437 36 467 50 564 146 296 114 450 70 859 90 996
Rörelseresultat (EBIT) 182 657 142 099 102 628 223 135 108 890 60 787 146 907 106 173 79 874 83 118
Resultat efter finansnetto 214 596 121 486 112 570 312 129 192 217 195 165 186 154 92 022 56 690 68 089
Årets resultat 177 761 87 109 94 548 290 305 155 867 180 672 184 048 72 696 58 249 51 539
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 386 291 1 432 295 1 334 131 1 235 664 1 108 093 1 104 292 998 632 926 456 872 117 728 814
Omsättningstillgångar 1 633 145 1 271 898 1 184 084 1 067 188 736 684 619 010 535 207 438 474 453 693 544 400
Tillgångar 3 019 436 2 704 193 2 518 215 2 302 852 1 844 777 1 723 302 1 533 839 1 364 930 1 325 810 1 273 214
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 072 985 1 917 303 1 826 370 1 750 765 1 487 470 1 348 690 1 177 860 1 045 345 968 566 915 195
Minoritetsintressen 43 298 38 378 36 020 36 508 0 11 397 3 017 3 030 3 704 4 699
Avsättningar (tkr) 56 808 55 422 45 774 32 319 32 266 25 702 25 665 11 942 10 575 21 947
Långfristiga skulder 124 290 125 289 175 217 122 099 64 982 73 416 76 915 89 833 87 141 78 222
Kortfristiga skulder 722 055 567 801 434 834 361 161 260 059 264 097 250 382 214 780 255 824 253 151
Skulder och eget kapital 3 019 436 2 704 193 2 518 215 2 302 852 1 844 777 1 723 302 1 533 839 1 364 930 1 325 810 1 273 214
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 39 750 33 737 35 855 5 346 30 478 29 554 26 617 23 450 25 351 19 692
Varav tantiem till styrelse & VD - 2 811 - 0 1 650 - 1 386 1 098 2 204 -
Löner till övriga anställda 431 910 393 976 328 710 295 049 237 154 214 047 192 637 179 916 169 885 150 629
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 149 179 144 052 126 321 106 648 107 712 101 100 88 289 77 841 77 479 70 859
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 324 445 2 130 407 1 770 112 1 650 690 1 425 333 1 244 934 1 233 051 1 056 275 1 008 195 915 899
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 075 924 861 769 749 704 648 599 588 554
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 131 2 236 1 940 1 930 1 854 1 697 1 677 1 572 1 594 1 489
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 589 647 597 544 516 502 491 480 482 450
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 298 918 240 714 194 447 306 518 190 618 134 590 223 222 179 631 145 871 141 455
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,90% 23,65% 12,56% 6,87% 16,28% 9,90% 15,39% 0,48% 13,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,66% 5,38% 4,67% 13,78% 10,61% 11,82% 14,46% 7,83% 6,31% 7,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,10% 7,04% 7,04% 21,38% 14,09% 17,05% 20,41% 11,35% 8,92% 11,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,24% 54,92% 55,33% 57,31% 57,56% 54,52% 55,36% 55,90% 54,15% 54,04%
Rörelsekapital/omsättning 39,77% 34,08% 44,85% 47,57% 34,32% 29,72% 26,21% 23,75% 21,11% 35,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,65% 70,90% 72,53% 76,03% 80,63% 78,26% 76,79% 76,59% 73,05% 71,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 171,88% 159,21% 198,91% 222,94% 202,30% 158,90% 140,47% 136,98% 124,72% 166,54%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 17 989 14 509 11 480 10 293 9 533 9 967 8 503 9 194 7 093 8 934
Övrig omsättning 728 1 160 1 440 2 449 2 415 2 553 2 578 2 271 324 145
Rörelseresultat (EBIT) -11 846 -12 935 -15 859 -15 040 -16 806 -11 753 -14 272 -9 429 -9 008 -7 149
Resultat efter finansnetto 58 384 361 74 154 154 612 6 414 13 648 50 242 27 564 11 278 22 392
Årets resultat 103 060 26 265 98 617 198 637 47 661 34 107 74 818 28 437 2 821 15 809
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 518 092 520 763 523 102 342 545 316 322 341 487 336 327 349 673 299 674 250 182
Omsättningstillgångar 667 297 484 522 443 925 536 589 340 355 301 195 265 092 222 814 278 406 360 826
Tillgångar 1 185 389 1 005 285 967 027 879 134 656 677 642 682 601 419 572 487 578 080 611 008
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 024 540 921 480 895 965 798 098 600 211 603 211 569 854 555 941 550 655 570 093
Obeskattade reserver 65 300 53 300 44 300 38 350 24 400 10 500 5 000 0 435 0
Avsättningar (tkr) 4 000 4 000 4 000 4 032 5 260 3 957 5 538 0 0 0
Långfristiga skulder 779 779 666 686 1 442 631 943 865 4 692 9 367
Kortfristiga skulder 90 770 25 726 22 096 37 968 25 364 24 383 20 084 15 681 22 298 31 548
Skulder och eget kapital 1 185 389 1 005 285 967 027 879 134 656 677 642 682 601 419 572 487 578 080 611 008
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 2 655 2 434 2 434 2 152 2 176 2 081 3 081 1 891 1 192 1 288
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 971 9 242 6 577 5 254 5 693 4 503 4 503 4 662 3 497 3 576
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 6 076 5 437 5 998 6 050 6 071 5 742 5 260 4 439 2 958 2 672
Utdelning till aktieägare 0 0 750 000 750 750 750 750 750 750 750
Omsättning 18 717 15 669 12 920 12 742 11 948 12 520 11 081 11 465 7 417 9 079
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 5 5 5 - 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 998 2 418 1 913 1 716 1 907 1 993 1 701 - 1 419 1 787
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 508 2 526 2 626 2 353 2 888 2 891 2 458 - 1 609 1 571
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 936 -12 080 -15 118 -14 317 -16 141 -11 083 -13 626 -9 086 -8 923 -7 029
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,99% 26,39% 11,53% 7,97% -4,35% 17,22% -7,52% 29,62% -20,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,01% 0,13% 7,70% 18,19% 1,04% 2,31% 12,68% 5,65% 5,17% 5,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 329,96% 8,90% 648,53% 1 553,64% 71,67% 148,82% 896,86% 351,68% 421,75% 366,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3 204,89% 3 162,15% 3 674,47% 4 844,27% 3 304,22% 2 777,29% 2 881,43% 2 252,91% 3 610,71% 3 685,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,73% 95,80% 96,22% 94,18% 94,30% 95,13% 95,40% 97,11% 95,31% 93,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 735,15% 1 883,39% 2 009,07% 1 413,27% 1 341,88% 1 235,27% 1 319,92% 1 420,92% 1 248,57% 1 143,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!