Visa allt om Göran Hermanssons Rör Aktiebolag
Visa allt om Göran Hermanssons Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 095 2 987 4 400 3 600 3 656 4 745 4 182 3 650 3 464 3 859
Övrig omsättning 7 - 1 268 71 - 7 1 - 101
Rörelseresultat (EBIT) 702 280 706 83 322 539 338 300 145 520
Resultat efter finansnetto 694 273 705 93 298 522 332 274 170 535
Årets resultat 435 209 462 70 239 286 177 98 101 339
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 904 1 126 705 713 814 607 504 409 330 297
Omsättningstillgångar 2 733 2 612 3 327 2 612 2 925 3 394 2 656 2 572 2 693 2 498
Tillgångar 4 637 3 738 4 032 3 325 3 739 4 002 3 160 2 981 3 023 2 795
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 394 2 059 2 050 1 688 1 718 1 680 1 644 1 666 1 569 1 568
Obeskattade reserver 954 820 818 707 708 748 617 531 413 388
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 16 50 88 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 289 860 1 164 930 1 297 1 524 812 784 1 042 839
Skulder och eget kapital 4 637 3 738 4 032 3 325 3 739 4 002 3 160 2 981 3 023 2 795
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 455 411 417 417 392
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 769 704 1 024 808 806 317 330 308 299 302
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 333 277 412 367 372 357 355 340 333 322
Utdelning till aktieägare 200 100 200 100 100 200 250 200 0 100
Omsättning 5 102 2 987 4 401 3 868 3 727 4 745 4 189 3 651 3 464 3 960
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 698 996 1 467 1 200 1 219 1 582 1 394 1 217 1 155 1 286
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 357 314 468 380 378 362 351 335 334 336
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 791 354 801 186 451 645 430 323 172 547
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 70,57% -32,11% 22,22% -1,53% -22,95% 13,46% 14,58% 5,37% -10,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,16% 7,49% 17,63% 3,04% 8,61% 13,47% 10,73% 10,73% 5,79% 19,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,80% 9,37% 16,16% 2,81% 8,81% 11,36% 8,11% 8,77% 5,05% 13,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,20% 60,33% 62,07% 45,33% 52,68% 45,63% 45,41% 50,99% 50,66% 52,99%
Rörelsekapital/omsättning 28,34% 58,65% 49,16% 46,72% 44,53% 39,41% 44,09% 48,99% 47,66% 42,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,68% 72,19% 66,67% 66,44% 59,90% 55,75% 66,42% 68,71% 61,74% 66,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 190,77% 266,05% 255,07% 245,81% 198,30% 198,23% 284,11% 268,88% 240,31% 277,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...