Visa allt om Rytterlunds Snickerifabrik Aktiebolag
Visa allt om Rytterlunds Snickerifabrik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 378 4 977 4 780 5 083 5 284 5 633 5 651 7 137 7 132 5 798
Övrig omsättning - - 20 - 50 60 7 2 65 -
Rörelseresultat (EBIT) 317 286 142 142 -28 312 -301 413 836 -19
Resultat efter finansnetto 314 279 128 133 -51 292 -323 390 808 -60
Årets resultat 285 309 149 141 3 204 -4 324 451 170
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 326 1 453 1 833 2 034 2 277 2 389 2 287 2 606 2 894 3 007
Omsättningstillgångar 2 117 2 064 2 062 1 914 1 905 1 946 2 369 2 736 2 415 1 942
Tillgångar 3 443 3 517 3 895 3 948 4 183 4 335 4 656 5 343 5 309 4 949
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 619 2 272 1 964 1 814 1 861 2 045 1 991 2 295 2 271 2 120
Obeskattade reserver 396 448 565 629 680 740 729 1 055 1 111 942
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 471 90 545 618 651 771 735 824 913 1 002
Kortfristiga skulder 957 708 821 887 990 779 1 200 1 168 1 013 885
Skulder och eget kapital 3 443 3 517 3 895 3 948 4 183 4 335 4 656 5 343 5 309 4 949
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 1 106 1 106 1 022 991 962
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 1 498 1 479 1 570 1 848 824 920 919 868 757
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 752 740 790 811 755 795 833 888 860
Utdelning till aktieägare 900 938 0 0 188 188 150 300 300 300
Omsättning 4 378 4 977 4 800 5 083 5 334 5 693 5 658 7 139 7 197 5 798
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 5 8 8 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 095 1 244 1 195 1 017 661 704 706 892 892 725
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 520 566 558 475 335 345 361 348 349 321
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 444 467 343 386 268 638 134 872 1 293 464
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,04% 4,12% -5,96% -3,80% -6,20% -0,32% -20,82% 0,07% 23,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,21% 8,16% 3,72% 4,03% -0,45% 7,47% -6,42% 7,80% 16,46% 0,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,24% 5,77% 3,03% 3,13% -0,36% 5,75% -5,29% 5,84% 12,25% 0,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,85% 78,04% 80,31% 81,70% 80,72% 83,44% 77,79% 69,95% 76,71% 76,01%
Rörelsekapital/omsättning 26,50% 27,25% 25,96% 20,20% 17,32% 20,72% 20,69% 21,97% 19,66% 18,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,99% 74,54% 61,74% 58,37% 56,47% 59,76% 54,30% 57,51% 57,84% 56,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 218,81% 288,28% 247,50% 210,03% 183,43% 234,15% 189,25% 220,80% 225,47% 203,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...