Visa allt om Temperature Sensitive Solutions Systems Sweden AB
Visa allt om Temperature Sensitive Solutions Systems Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 88 176 91 243 60 032 59 961 56 269 56 038 43 690 38 333 36 623 34 084
Övrig omsättning 1 412 529 1 167 333 540 366 461 463 519 26
Rörelseresultat (EBIT) 21 843 27 524 15 421 14 574 14 857 21 303 13 195 8 406 11 681 12 372
Resultat efter finansnetto 22 225 27 593 16 070 14 776 14 817 21 242 12 003 9 633 16 375 12 897
Årets resultat 1 580 1 355 1 756 1 096 1 526 17 112 2 230 5 411 8 001 6 841
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 282 1 675 2 113 535 649 3 186 5 592 13 852 10 241 1 162
Omsättningstillgångar 42 749 42 033 21 605 27 327 23 728 37 877 24 313 15 918 27 880 34 412
Tillgångar 44 032 43 708 23 718 27 862 24 378 41 063 29 905 29 771 38 121 35 574
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 846 6 266 4 910 3 154 2 057 19 530 2 419 8 189 9 350 20 901
Obeskattade reserver 3 099 4 505 6 725 9 615 12 325 14 192 16 315 17 583 15 506 10 471
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0
Kortfristiga skulder 33 087 32 937 12 083 15 093 9 995 7 339 11 172 2 999 13 265 4 202
Skulder och eget kapital 44 032 43 708 23 718 27 862 24 378 41 063 29 905 29 771 38 121 35 574
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 1 297 1 117 1 453 1 101 1 115 632 438
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 11 674 10 809 9 340 5 873 4 897 4 607 4 422 3 611 2 789 1 792
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 5 046 4 194 3 527 2 936 2 610 2 176 2 014 1 799 1 420 913
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 19 000 0 3 000 6 572 19 000
Omsättning 89 588 91 772 61 199 60 294 56 809 56 404 44 151 38 796 37 142 34 110
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 19 16 14 14 13 12 12 9 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 409 4 802 3 752 4 283 4 019 4 311 3 641 3 194 4 069 5 681
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 898 859 844 757 644 654 655 567 563 555
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 381 28 043 15 938 14 689 17 268 23 735 15 640 10 861 14 140 12 582
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,36% 51,99% 0,12% 6,56% 0,41% 28,26% 13,97% 4,67% 7,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 50,48% 63,13% 67,88% 53,04% 61,49% 52,31% 44,34% 33,00% 43,77% 36,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,21% 30,24% 26,82% 24,65% 26,64% 38,33% 30,35% 25,63% 45,56% 37,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,57% 61,18% 62,24% 68,32% 56,06% 72,36% 63,83% 70,16% 69,97% 67,37%
Rörelsekapital/omsättning 10,96% 9,97% 15,86% 20,40% 24,41% 54,50% 30,08% 33,70% 39,91% 88,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,31% 22,38% 42,82% 38,24% 45,70% 73,03% 48,30% 71,03% 53,81% 79,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,14% 94,26% 129,73% 159,92% 156,73% 485,38% 195,44% 511,07% 193,45% 763,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...