Visa allt om Wij gård & Vård AB
Visa allt om Wij gård & Vård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 11 839 11 609 11 436 10 114 7 785 10 361 11 794 11 791 9 909 8 190
Övrig omsättning 8 105 23 168 208 287 231 303 154 131
Rörelseresultat (EBIT) 638 750 200 639 -1 580 -1 017 -146 802 116 185
Resultat efter finansnetto 608 730 163 590 -1 660 -1 071 -149 790 -215 -358
Årets resultat 608 730 163 590 -1 660 -1 059 2 490 -215 -358
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 96 140 156 188 272 363 99 128 181 229
Omsättningstillgångar 1 665 1 369 1 471 1 506 1 004 1 654 2 801 3 027 2 762 2 290
Tillgångar 1 761 1 509 1 627 1 695 1 276 2 017 2 900 3 155 2 944 2 520
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 913 305 -425 -588 -1 178 -446 613 610 324 539
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 12 183 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 126 0 0 658 76 8 23 261 0
Kortfristiga skulder 849 1 079 2 052 2 282 1 796 2 388 2 267 2 339 2 358 1 980
Skulder och eget kapital 1 761 1 509 1 627 1 695 1 276 2 017 2 900 3 155 2 944 2 520
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 279 1 314 1 212 968 876
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 5 823 4 976 5 169 5 046 4 991 4 542 4 057 3 460
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 2 141 1 819 1 887 2 241 2 249 2 104 1 891 1 638
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 847 11 714 11 459 10 282 7 993 10 648 12 025 12 094 10 063 8 321
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 18 18 16 16 20 20 20 17 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 658 645 635 632 487 518 590 590 583 482
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 449 429 450 103 439 429 432 400 411 349
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 682 831 281 7 672 -1 475 -924 -118 835 183 303
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,98% 1,51% 13,07% 29,92% -24,86% -12,15% 0,03% 18,99% 20,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,23% 49,70% 12,29% 37,70% -123,75% -50,37% -4,97% 25,42% -6,01% -12,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,39% 6,46% 1,75% 6,32% -20,28% -9,81% -1,22% 6,80% -1,79% -3,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,11% 91,94% 91,53% 91,39% 88,64% 89,94% 91,58% 90,42% 89,75% 91,20%
Rörelsekapital/omsättning 6,89% 2,50% -5,08% -7,67% -10,17% -7,08% 4,53% 5,83% 4,08% 3,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,85% 20,21% -26,12% -34,69% -92,32% -22,11% 21,44% 23,61% 11,01% 21,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 196,00% 123,35% 71,05% 64,59% 54,45% 69,26% 107,81% 116,33% 95,76% 110,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...