Visa allt om Vi Vård & Stöd Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 6 410 11 562 10 267 12 389 11 839 11 609 11 436 10 114 7 785 10 361
Övrig omsättning 117 286 253 23 8 105 23 168 208 287
Rörelseresultat (EBIT) -1 118 872 -1 552 -218 638 750 200 639 -1 580 -1 017
Resultat efter finansnetto -1 124 869 -1 874 -221 608 730 163 590 -1 660 -1 071
Årets resultat -1 124 869 -1 874 -221 608 730 163 590 -1 660 -1 059
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 98 13 52 96 140 156 188 272 363
Omsättningstillgångar 895 2 117 1 325 1 711 1 665 1 369 1 471 1 506 1 004 1 654
Tillgångar 895 2 215 1 338 1 763 1 761 1 509 1 627 1 695 1 276 2 017
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 361 975 106 691 913 305 -425 -588 -1 178 -446
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 565 0 126 0 0 658 76
Kortfristiga skulder 534 1 240 1 232 508 849 1 079 2 052 2 282 1 796 2 388
Skulder och eget kapital 895 2 215 1 338 1 763 1 761 1 509 1 627 1 695 1 276 2 017
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 1 279
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 5 823 4 976 5 169 5 046
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 2 141 1 819 1 887 2 241
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 527 11 848 10 520 12 412 11 847 11 714 11 459 10 282 7 993 10 648
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 20 21 21 18 18 18 16 16 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 493 578 489 590 658 645 635 632 487 518
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 423 393 440 443 449 429 450 103 439 429
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 118 898 -1 514 -174 682 831 281 7 672 -1 475 -924
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -44,56% 12,61% -17,13% 4,65% 1,98% 1,51% 13,07% 29,92% -24,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -124,92% 39,37% -115,99% -12,37% 36,23% 49,70% 12,29% 37,70% -123,75% -50,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -17,44% 7,54% -15,12% -1,76% 5,39% 6,46% 1,75% 6,32% -20,28% -9,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,72% 93,08% 92,72% 92,65% 92,11% 91,94% 91,53% 91,39% 88,64% 89,94%
Rörelsekapital/omsättning 5,63% 7,59% 0,91% 9,71% 6,89% 2,50% -5,08% -7,67% -10,17% -7,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,34% 44,02% 7,92% 39,19% 51,85% 20,21% -26,12% -34,69% -92,32% -22,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 167,60% 170,73% 107,55% 336,81% 196,00% 123,35% 71,05% 64,59% 54,45% 69,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!