Visa allt om Krandelar B Å Bergström Aktiebolag
Visa allt om Krandelar B Å Bergström Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 571 2 344 2 551 1 478 2 232 1 720 2 750 5 372 5 168 3 692
Övrig omsättning 15 40 111 - - - 3 13 1 3
Rörelseresultat (EBIT) 23 110 59 178 392 215 194 53 378 69
Resultat efter finansnetto 25 179 96 190 415 217 194 83 391 127
Årets resultat 69 121 124 130 237 154 202 62 276 98
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 279 1 279 1 279 1 331 1 311 1 323 1 390 275 342 360
Omsättningstillgångar 1 150 1 519 1 316 1 540 1 468 1 047 815 1 994 1 975 1 723
Tillgångar 2 428 2 798 2 594 2 871 2 779 2 370 2 205 2 269 2 317 2 083
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 390 1 941 1 920 1 871 1 811 1 639 1 545 1 403 1 455 1 269
Obeskattade reserver 387 451 428 498 486 394 387 470 475 469
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 651 406 246 503 482 338 273 395 387 345
Skulder och eget kapital 2 428 2 798 2 594 2 871 2 779 2 370 2 205 2 269 2 317 2 083
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 67 67 36 33 25 245 210 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - 67 - 36 33 25 70 30 -
Löner till övriga anställda 0 171 162 0 0 0 0 66 57 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 54 60 20 10 50 72 184 167 156
Utdelning till aktieägare 160 620 100 75 70 65 60 60 114 90
Omsättning 586 2 384 2 662 1 478 2 232 1 720 2 753 5 385 5 169 3 695
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 571 1 172 1 276 1 478 2 232 1 720 2 750 2 686 2 584 3 692
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 116 148 88 49 85 98 249 224 430
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 23 110 60 182 404 282 262 142 466 150
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -75,64% -8,11% 72,60% -33,78% 29,77% -37,45% -48,81% 3,95% 39,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,19% 6,40% 4,24% 7,11% 15,26% 9,41% 8,93% 3,70% 16,83% 6,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,08% 7,64% 4,31% 13,80% 19,00% 12,97% 7,16% 1,56% 7,55% 3,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,59% 16,72% 15,56% 30,45% 29,93% 100,00% 100,00% 19,34% 27,01% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 87,39% 47,48% 41,94% 70,16% 44,18% 41,22% 19,71% 29,77% 30,73% 37,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,68% 81,94% 86,89% 77,95% 78,06% 81,41% 83,00% 76,75% 77,56% 77,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 148,69% 374,14% 534,96% 306,16% 296,27% 307,40% 291,21% 226,33% 238,50% 432,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...