Visa allt om Eknäs Gård Aktiebolag
Visa allt om Eknäs Gård Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 133 522 125 180 86 417 75 909 85 898 68 192 55 022 188 841 120 312 185 583
Övrig omsättning 22 993 11 007 3 532 460 459 1 311 501 763 866 951
Rörelseresultat (EBIT) 16 518 10 374 414 -7 896 -1 411 -731 -8 021 4 197 2 822 2 592
Resultat efter finansnetto 16 079 9 782 20 -2 423 1 302 -979 -4 413 10 654 3 666 9 867
Årets resultat 15 049 7 533 -592 -3 608 871 -726 -3 138 7 143 1 976 7 256
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 64 095 59 925 52 803 53 740 57 163 54 048 43 083 46 200 45 641 45 204
Omsättningstillgångar 58 040 63 255 33 791 42 929 36 357 47 558 36 377 41 442 39 315 46 123
Tillgångar 122 135 123 180 86 594 96 669 93 520 101 607 79 460 87 642 84 957 91 326
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 57 406 40 903 33 281 34 177 39 060 38 189 41 318 45 706 39 812 39 837
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 302 263 281 1 025 1 351 1 552 2 735 8 461 3 246 4 137
Långfristiga skulder 33 348 30 152 31 890 34 112 34 414 36 626 7 226 7 703 10 502 9 789
Kortfristiga skulder 30 080 51 862 21 142 27 355 18 695 25 240 28 181 25 772 31 396 37 563
Skulder och eget kapital 122 135 123 180 86 594 96 669 93 520 101 607 79 460 87 642 84 957 91 326
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 948 842 561 50 300 360 25 519 740 1 256
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 27 715 21 484 21 585 21 490 26 367 24 464 22 231 31 950 28 147 29 820
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 106 7 712 8 143 8 841 10 355 9 396 8 273 11 314 10 119 10 511
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 156 515 136 187 89 949 76 369 86 357 69 503 55 523 189 604 121 178 186 534
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 69 49 51 59 68 73 65 99 91 100
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 935 2 555 1 694 1 287 1 263 934 846 1 907 1 322 1 856
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 569 654 602 523 558 423 438 457 435 451
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 119 12 911 2 985 -4 568 1 143 1 133 -5 538 6 851 5 428 4 573
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,66% 44,86% 13,84% -11,63% 25,96% 23,94% -70,86% 56,96% -35,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,16% 8,92% 2,82% -0,61% 3,08% 0,98% -5,04% 12,50% 8,48% 12,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,95% 8,77% 2,82% -0,78% 3,35% 1,45% -7,27% 5,80% 5,99% 5,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,27% 36,35% 47,50% 50,45% 63,63% 60,05% 55,23% 37,53% 49,82% 34,44%
Rörelsekapital/omsättning 20,94% 9,10% 14,64% 20,52% 20,56% 32,73% 14,90% 8,30% 6,58% 4,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,00% 33,21% 38,43% 35,35% 41,77% 37,59% 52,00% 52,15% 46,86% 43,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 148,00% 105,10% 128,17% 129,93% 147,16% 154,69% 95,00% 117,78% 88,99% 88,65%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 170 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 220 - - - - 81 - 300 - -
Rörelseresultat (EBIT) -118 -422 -604 -886 -649 -716 -1 402 -428 -1 004 -991
Resultat efter finansnetto -3 986 1 933 520 -4 852 746 2 100 3 955 2 912 2 284 2 261
Årets resultat -4 475 1 916 477 -4 772 746 1 986 3 707 2 856 2 189 1 620
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 266 28 932 28 392 28 775 26 020 26 031 22 053 21 588 21 511 20 813
Omsättningstillgångar 12 106 13 047 12 067 11 586 10 994 10 819 10 796 9 594 8 259 9 635
Tillgångar 41 372 41 979 40 459 40 361 37 014 36 850 32 848 31 182 29 770 30 448
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 087 35 562 33 646 33 170 30 192 29 446 29 959 27 502 25 897 25 708
Obeskattade reserver 0 0 0 0 80 80 80 80 50 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 113 4 263 4 600 5 200 5 800 7 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Kortfristiga skulder 2 173 2 155 2 213 1 991 942 324 809 1 600 1 823 2 740
Skulder och eget kapital 41 372 41 979 40 459 40 361 37 014 36 850 32 848 31 182 29 770 30 448
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 112 0 79 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 250 0 2 500 1 250 1 250 2 000
Omsättning 390 200 0 0 0 81 0 300 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 57 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 52 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -118 -422 -566 -848 -611 -703 -894 70 -506 -496
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,00% - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,19% 5,01% - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1 992,35% 1 052,00% - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning 5 842,94% 5 446,00% - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,81% 84,71% 83,16% 82,18% 81,73% 80,07% 91,38% 88,39% 87,11% 84,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 557,11% 605,43% 545,28% 581,92% 1 167,09% 3 339,20% 1 334,49% 599,62% 453,04% 351,64%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...