Visa allt om Ova Production Aktiebolag
Visa allt om Ova Production Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 032 13 477 12 857 11 723 12 106 12 059 10 573 15 172 14 291 12 288
Övrig omsättning 970 634 762 656 514 553 564 288 333 475
Rörelseresultat (EBIT) 4 759 4 100 4 065 2 482 2 966 3 302 2 044 6 187 5 596 3 554
Resultat efter finansnetto 4 788 4 131 4 093 2 498 2 774 3 057 2 205 5 952 5 630 3 737
Årets resultat 3 089 3 268 2 845 2 495 1 574 1 463 1 717 5 300 3 090 2 760
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 759 928 1 301 2 971 3 572 4 379 3 641 4 206 1 375 1 741
Omsättningstillgångar 12 002 10 084 8 051 5 374 6 541 6 844 4 756 6 882 11 213 12 865
Tillgångar 12 760 11 012 9 352 8 344 10 113 11 222 8 396 11 087 12 588 14 606
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 805 7 715 6 448 5 603 5 108 4 534 5 771 8 454 7 154 6 814
Obeskattade reserver 2 731 1 905 1 973 1 531 2 241 1 650 627 683 1 951 615
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 225 1 391 932 1 211 2 764 5 038 1 999 1 950 3 482 7 177
Skulder och eget kapital 12 760 11 012 9 352 8 344 10 113 11 222 8 396 11 087 12 588 14 606
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 596 1 386 1 217 1 228 1 160 989 1 009 900 951
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 500 483 428 448 421 342 351 288 352
Utdelning till aktieägare 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 000 1 700 4 400 4 000 2 750
Omsättning 13 002 14 111 13 619 12 379 12 620 12 612 11 137 15 460 14 624 12 763
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 008 3 369 3 214 2 931 3 027 3 015 2 643 3 793 3 573 3 072
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 546 544 487 425 444 402 344 349 311 335
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 085 4 500 4 573 3 220 3 704 3 882 2 726 6 785 6 168 4 200
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,72% 4,82% 9,67% -3,16% 0,39% 14,05% -30,31% 6,16% 16,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,53% 37,51% 43,94% 30,82% 29,93% 29,85% 28,81% 56,16% 47,00% 27,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 39,80% 30,65% 31,96% 21,94% 25,00% 27,78% 22,88% 41,04% 41,40% 32,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,27% 81,19% 80,83% 74,39% 79,27% 80,32% 79,56% 80,98% 82,79% 80,02%
Rörelsekapital/omsättning 89,57% 64,50% 55,37% 35,51% 31,20% 14,98% 26,08% 32,51% 54,10% 46,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,70% 83,55% 85,40% 81,46% 66,84% 51,24% 74,24% 80,79% 67,99% 49,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 904,33% 578,94% 595,92% 258,79% 144,28% 86,32% 117,36% 231,95% 249,83% 144,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...