Visa allt om J-O Johansson Mekaniska Aktiebolag
Visa allt om J-O Johansson Mekaniska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 21 856 1 646 1 319 2 182 1 437 1 037 1 728 3 050 1 922
Övrig omsättning 1 480 174 - 11 34 34 45 53 20 10
Rörelseresultat (EBIT) 600 -40 229 -41 312 317 -139 -25 772 9
Resultat efter finansnetto 598 -93 152 -90 258 268 -208 -85 719 -35
Årets resultat 364 -43 83 0 145 195 -133 3 412 1
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 1 020 1 053 1 086 1 128 1 179 1 232 1 350 1 515 1 530
Omsättningstillgångar 809 587 651 634 782 471 119 578 1 508 855
Tillgångar 842 1 607 1 704 1 720 1 911 1 650 1 351 1 929 3 023 2 385
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 524 611 654 571 631 485 290 424 1 121 709
Obeskattade reserver 141 0 50 12 104 44 0 75 165 19
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 799 827 855 876 904 932 960 988 1 016
Kortfristiga skulder 176 197 173 282 299 216 129 470 749 640
Skulder och eget kapital 842 1 607 1 704 1 720 1 911 1 650 1 351 1 929 3 023 2 385
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 510 552 430 425 572 156 396
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 480 462 522 12 89 35 0 0 369 309
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 0
Sociala kostnader 212 185 217 200 217 154 184 215 220 300
Utdelning till aktieägare 70 0 0 0 60 0 0 0 700 0
Omsättning 1 501 1 030 1 646 1 330 2 216 1 471 1 082 1 781 3 070 1 932
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 428 823 660 1 091 719 519 864 1 017 641
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 352 333 375 383 449 330 317 408 265 351
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 601 -7 262 -6 363 370 -75 83 867 101
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -97,55% -48,00% 24,79% -39,55% 51,84% 38,57% -39,99% -43,34% 58,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 71,38% -2,24% 13,44% -2,38% 16,33% 19,21% -10,07% -0,98% 25,57% 0,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2 861,90% -4,21% 13,91% -3,11% 14,30% 22,06% -13,11% -1,10% 25,34% 0,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 87,73% 78,55% 76,50% 75,71% 80,72% 71,94% 65,91% 63,31% 53,49%
Rörelsekapital/omsättning 3 014,29% 45,56% 29,04% 26,69% 22,14% 17,75% -0,96% 6,25% 24,89% 11,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,29% 38,02% 40,54% 33,71% 37,03% 31,36% 21,47% 24,78% 41,01% 30,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 459,66% 297,97% 375,14% 223,76% 260,87% 217,59% 91,47% 83,19% 136,32% 55,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...