Visa allt om Carglass Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 264 463 262 653 264 083 226 975 196 754 196 118 189 657 186 153 138 612 155 627
Övrig omsättning 3 101 410 415 411 980 49 26 34 20 304
Rörelseresultat (EBIT) -2 759 -3 568 -843 -3 846 -9 030 -7 268 -6 002 -3 460 -189 5 835
Resultat efter finansnetto -3 998 -4 657 -1 955 -5 011 -9 846 -7 946 -7 374 -6 705 -960 4 953
Årets resultat -3 998 -4 657 -1 955 -5 011 -9 846 -12 930 -2 390 -9 154 -1 263 3 389
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 662 17 346 22 436 27 887 33 276 36 795 32 833 44 746 23 435 26 246
Omsättningstillgångar 59 225 55 470 41 671 32 343 39 097 32 349 43 809 38 879 30 729 28 864
Tillgångar 75 887 72 816 64 107 60 231 72 373 69 144 76 642 83 625 54 165 55 110
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 914 6 912 869 2 823 7 835 2 681 15 611 17 251 4 702 7 259
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 30 770 30 770 30 770 30 770 30 770 30 770 30 770 30 770 26 814 25 534
Kortfristiga skulder 42 203 35 133 32 468 26 637 33 769 35 693 30 261 35 605 22 649 22 317
Skulder och eget kapital 75 887 72 816 64 107 60 231 72 373 69 144 76 642 83 625 54 165 55 110
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 422 3 039 4 059 2 372 2 026 2 143 2 662 1 938 2 288 2 799
Varav tantiem till styrelse & VD 174 - 0 - - - 547 - - 576
Löner till övriga anställda 66 719 64 110 66 229 59 109 53 601 51 369 49 464 42 706 33 771 35 210
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 30 807 29 584 28 490 25 583 23 024 20 740 18 092 15 912 12 551 12 806
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 267 564 263 063 264 498 227 386 197 734 196 167 189 683 186 187 138 632 155 931
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 188 175 163 155 141 138 129 115 90 94
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 407 1 501 1 620 1 464 1 395 1 421 1 470 1 619 1 540 1 656
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 528 566 623 574 569 555 531 558 521 514
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 603 5 297 8 933 9 086 2 897 4 004 5 040 8 052 5 486 11 758
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,69% -0,54% 16,35% 15,36% 0,32% 3,41% 1,88% 34,30% -10,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,63% -4,90% -1,31% -6,39% -12,48% -10,51% -7,82% -4,10% -0,29% 10,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,04% -1,36% -0,32% -1,69% -4,59% -3,71% -3,16% -1,84% -0,11% 3,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,38% 80,12% 79,66% 79,51% 78,98% 77,91% 75,81% 72,76% 72,05% 72,60%
Rörelsekapital/omsättning 6,44% 7,74% 3,48% 2,51% 2,71% -1,71% 7,14% 1,76% 5,83% 4,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,84% 9,49% 1,36% 4,69% 10,83% 3,88% 20,37% 20,63% 8,68% 13,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,11% 122,16% 99,91% 90,46% 89,72% 67,03% 114,64% 80,90% 93,85% 79,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!