Visa allt om Gottebiten en gros AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1 841 453 1 572 407 1 353 992 1 291 977 1 138 660 1 060 692 1 060 148 1 130 712 1 056 850 876 369
Övrig omsättning 458 6 080 660 810 592 54 2 153 67 377 4 555
Rörelseresultat (EBIT) 122 616 125 385 101 751 82 274 78 110 38 506 69 036 83 513 100 309 73 544
Resultat efter finansnetto 128 423 135 768 111 156 94 480 94 245 46 063 63 116 95 918 117 865 84 792
Årets resultat 230 50 721 5 367 4 687 43 515 35 918 42 363 78 503 85 986 62 505
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 154 405 59 597 49 882 42 406 44 159 135 818 63 168 58 242 141 580 134 667
Omsättningstillgångar 254 651 233 838 249 141 240 506 173 029 294 786 217 421 305 351 327 796 162 221
Tillgångar 409 056 293 436 299 022 282 912 217 189 430 604 280 589 363 593 469 376 296 888
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 534 66 304 70 584 65 217 60 530 96 792 60 874 78 511 102 395 45 890
Obeskattade reserver 26 200 26 600 53 750 50 375 48 450 30 000 30 000 24 100 2 195 1 055
Avsättningar (tkr) 0 0 0 64 346 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 39 150 8 000 0 0 2 000 6 667 20 251 53 250 134 262 0
Kortfristiga skulder 318 173 192 532 174 689 102 975 106 209 297 146 169 464 207 732 230 524 249 945
Skulder och eget kapital 409 056 293 436 299 022 282 912 217 189 430 604 280 589 363 593 469 376 296 888
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 0 - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 - 0 - 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 41 000 55 000 0 0 0 0 0 95 000 0
Omsättning 1 841 911 1 578 487 1 354 652 1 292 787 1 139 252 1 060 746 1 062 301 1 130 779 1 057 227 880 924
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 133 926 135 732 112 125 92 431 89 302 50 194 77 731 88 652 104 115 75 378
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,11% 16,13% 4,80% 13,46% 7,35% 0,05% -6,24% 6,99% 20,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,73% 46,62% 38,17% 33,65% 44,61% 12,09% 26,41% 28,92% 25,66% 29,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,05% 8,70% 8,43% 7,37% 8,51% 4,91% 6,99% 9,30% 11,40% 9,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,16% 22,14% 21,54% 19,80% 21,59% 18,75% 19,46% 19,42% 20,13% 17,53%
Rörelsekapital/omsättning -3,45% 2,63% 5,50% 10,65% 5,87% -0,22% 4,52% 8,63% 9,20% -10,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,24% 29,67% 37,63% 36,94% 45,27% 27,91% 30,03% 26,48% 22,16% 15,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,31% 48,33% 69,28% 122,47% 46,54% 33,16% 62,98% 65,83% 30,07% 24,04%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...