Visa allt om Snixåsens Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 29 972 22 549 19 127 21 484 16 791 19 282 17 067 16 367 16 253 14 272
Övrig omsättning 257 620 432 299 152 100 13 - - 190
Rörelseresultat (EBIT) 2 180 850 1 805 1 442 819 491 1 581 695 220 129
Resultat efter finansnetto 1 928 620 1 719 1 546 791 468 1 544 668 182 145
Årets resultat 851 668 820 826 449 402 935 392 305 228
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 346 17 748 13 982 7 342 7 230 6 377 6 587 6 055 5 168 5 225
Omsättningstillgångar 6 541 5 704 5 263 4 941 3 169 3 551 3 208 2 572 2 508 1 584
Tillgångar 23 887 23 453 19 244 12 284 10 399 9 929 9 795 8 627 7 676 6 809
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 350 3 799 3 581 3 211 2 671 2 522 2 495 1 713 1 320 1 168
Obeskattade reserver 5 337 4 512 4 783 4 149 3 645 3 439 3 494 3 156 3 029 3 277
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 879 9 762 6 650 1 286 1 020 640 921 931 632 558
Kortfristiga skulder 5 321 5 380 4 230 3 638 3 063 3 327 2 885 2 827 2 694 1 806
Skulder och eget kapital 23 887 23 453 19 244 12 284 10 399 9 929 9 795 8 627 7 676 6 809
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 4 792 4 752 4 773 4 393 4 362 3 956
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 2 010 1 770 1 819 1 708 1 677 1 549
Utdelning till aktieägare 300 300 450 450 286 301 374 153 0 153
Omsättning 30 229 23 169 19 559 21 783 16 943 19 382 17 080 16 367 16 253 14 462
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 14 13 13 14 13 13 12 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 998 1 611 1 471 1 653 1 199 1 483 1 313 1 364 1 354 1 189
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 571 562 557 569 505 525 527 525 533 479
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 783 2 063 2 804 2 543 1 830 1 554 2 530 1 627 1 250 1 158
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,92% 17,89% -10,97% 27,95% -12,92% 12,98% 4,28% 0,70% 13,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,13% 3,62% 9,49% 12,78% 7,89% 5,08% 16,25% 8,18% 2,87% 2,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,27% 3,77% 9,55% 7,31% 4,89% 2,61% 9,33% 4,31% 1,35% 1,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,43% 58,10% 66,16% 58,75% 65,95% 56,14% 67,19% 66,00% 56,74% 60,04%
Rörelsekapital/omsättning 4,07% 1,44% 5,40% 6,06% 0,63% 1,16% 1,89% -1,56% -1,14% -1,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,64% 31,20% 37,99% 52,48% 53,03% 52,42% 53,30% 46,82% 46,28% 52,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,93% 106,02% 124,42% 135,82% 103,46% 106,73% 111,20% 90,98% 75,65% 87,71%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...