Visa allt om Trätina AB
Visa allt om Trätina AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 979 2 588 3 551 3 582 3 361 4 151 4 441 3 298 4 872 5 340
Övrig omsättning 232 188 - 137 7 4 - 18 2 15
Rörelseresultat (EBIT) -112 232 -180 373 -337 -136 106 30 -295 144
Resultat efter finansnetto -252 108 -315 218 -354 -144 97 22 -300 116
Årets resultat -252 108 -315 218 -354 -144 88 -7 -174 117
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 097 2 198 2 299 2 400 84 48 64 83 123 166
Omsättningstillgångar 4 099 3 680 3 553 4 046 3 438 3 718 4 480 3 179 3 293 3 664
Tillgångar 6 196 5 878 5 851 6 445 3 522 3 766 4 545 3 262 3 416 3 830
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 760 1 012 904 1 218 286 640 784 696 702 876
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 474 4 324 4 385 4 349 2 664 2 478 2 587 1 916 2 029 1 780
Kortfristiga skulder 962 542 563 877 573 648 1 174 650 685 1 048
Skulder och eget kapital 6 196 5 878 5 851 6 445 3 522 3 766 4 545 3 262 3 416 3 830
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 354 148 286 244
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 225 1 317 1 619 1 640 1 755 1 229 962 1 403 1 302
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 427 448 602 557 608 584 435 666 574
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 211 2 776 3 551 3 719 3 368 4 155 4 441 3 316 4 874 5 355
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 6 6 6 6 5 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 745 647 888 597 560 692 740 660 609 668
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 516 421 404 347 344 370 341 277 281 257
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -11 333 -79 474 -312 -120 125 70 -253 204
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,11% -27,12% -0,87% 6,58% -19,03% -6,53% 34,66% -32,31% -8,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,76% 3,96% -3,03% 5,79% -9,57% -3,61% 2,33% 0,95% -8,61% 3,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,66% 9,00% -4,98% 10,41% -10,03% -3,28% 2,39% 0,94% -6,03% 2,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,73% 68,62% 74,74% 76,07% 71,38% 64,90% 66,67% 59,28% 58,91% 57,70%
Rörelsekapital/omsättning 105,30% 121,25% 84,20% 88,47% 85,24% 73,96% 74,44% 76,68% 53,53% 48,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,27% 17,22% 15,45% 18,90% 8,12% 16,99% 17,25% 21,34% 20,55% 25,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,11% 96,49% 154,00% 105,82% 172,25% 221,45% 202,21% 153,08% 187,74% 172,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...