Visa allt om Avanza Bank Holding AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 * 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 4 713 000 3 448 000 3 419 000 2 349 000 - 1 243 000 1 145 000 884 000 824 000 719 000
Övrig omsättning 3 000 4 000 428 000 0 - 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 290 000 1 940 000 2 437 000 1 586 000 - 441 000 465 000 485 000 296 000 226 000
Resultat efter finansnetto 2 293 000 1 940 000 2 437 000 1 576 000 - 441 000 465 000 485 000 296 000 226 000
Årets resultat 1 983 000 1 666 000 2 047 000 1 335 000 - 379 000 399 000 415 000 250 000 193 000
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 * 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 203 432 000 491 000 288 000 202 278 000 - 118 000 80 000 58 000 38 000 34 000
Omsättningstillgångar 79 021 000 240 600 000 278 794 000 2 497 000 - 116 002 000 100 536 000 88 563 000 67 258 000 56 601 000
Tillgångar 282 453 000 241 091 000 279 082 000 204 775 000 - 116 120 000 100 616 000 88 621 000 67 296 000 56 635 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 832 000 4 951 000 4 700 000 3 172 000 - 1 427 000 1 308 000 1 126 000 815 000 794 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 - 0 0 0 0 17 000
Långfristiga skulder 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 276 621 000 236 140 000 274 382 000 201 603 000 - 114 693 000 99 308 000 87 495 000 66 481 000 55 824 000
Skulder och eget kapital 282 453 000 241 091 000 279 082 000 204 775 000 - 116 120 000 100 616 000 88 621 000 67 296 000 56 635 000
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12 *
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 33 000 - 31 000 29 000 - 22 000 21 000 22 000 4 000 19 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 0 - - - - - 6 464
Löner till övriga anställda 434 000 - 347 000 284 000 - 201 000 199 000 157 000 154 000 133 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 209 000 - 168 000 141 000 - 101 000 88 000 79 000 68 000 51 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Omsättning 4 716 000 3 452 000 3 847 000 2 349 000 - 1 243 000 1 145 000 884 000 824 000 719 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 654 622 560 478 - 383 343 323 283 269
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 206 5 543 6 105 4 914 - 3 245 3 338 2 737 2 912 2 673
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 888 845 824 - 784
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 378 000 2 021 000 2 507 000 1 586 000 - 453 000 473 000 493 000 303 000 236 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 36,69% 0,85% 45,55% - - 8,56% 29,52% 7,28% 14,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,81% 0,80% 0,87% 0,77% - 0,38% 0,46% 0,55% 0,44% 0,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 48,65% 56,26% 71,28% 67,26% - 35,48% 40,61% 54,86% 35,92% 31,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4 192,66% 129,35% 129,04% -8 476,20% - 105,31% 107,25% 120,81% 94,30% 108,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,06% 2,05% 1,68% 1,55% - 1,23% 1,30% 1,27% 1,21% 1,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 28,57% 101,89% 101,61% 1,24% - 101,14% 101,24% 101,22% 101,17% 101,39%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2019-12 : Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 * 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -41 000 -34 000 -30 000 -25 000 -22 000 -17 000 -16 000 -11 000 -13 000 -6 000
Resultat efter finansnetto 1 774 000 1 171 000 1 720 000 24 000 160 000 267 000 248 000 207 000 318 000 163 000
Årets resultat 1 820 000 1 237 000 1 778 000 69 000 160 000 307 000 248 000 207 000 318 000 162 000
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 * 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 582 000 663 000 663 000 657 000 533 000 533 000 430 000 414 000 409 000 408 000
Omsättningstillgångar 2 072 000 1 337 000 1 437 000 186 000 354 000 338 000 325 000 353 000 378 000 166 000
Tillgångar 2 653 000 2 000 000 2 100 000 843 000 887 000 871 000 755 000 767 000 787 000 574 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 642 000 1 981 000 - 830 000 880 000 855 000 745 000 761 000 779 000 570 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 000 19 000 20 000 13 000 7 000 16 000 10 000 6 000 8 000 4 000
Skulder och eget kapital 2 653 000 2 000 000 2 100 000 843 000 887 000 871 000 755 000 767 000 787 000 574 000
Löner & utdelning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 * 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 9 000 - 7 000 7 000 6 000 6 000 6 000 7 000 6 000 1 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 000 - 8 000 6 000 5 000 2 000 3 000 0 0 4 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 000 - 6 000 5 000 4 000 4 000 3 000 2 000 2 000 1 000
Utdelning till aktieägare 1 808 000 1 174 000 0 131 711 354 000 0 0 313 309 306 113 202 116
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 0 5 4 3 3 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 3 333 5 000 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -41 000 -34 000 -30 000 -25 000 -22 000 -17 000 -16 000 -11 000 -13 000 -6 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,59% 99,05% - 98,46% 99,21% 98,16% 98,68% 99,22% 98,98% 99,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 18 836,36% 7 036,84% 7 185,00% 1 430,77% 5 057,14% 2 112,50% 3 250,00% 5 883,33% 4 725,00% 4 150,00%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2021-12 : Delposter under eget kapital stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!