Visa allt om Pay Out i Timrå AB
Visa allt om Pay Out i Timrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 652 373 299 327 332 261 216 401 444 4 965
Övrig omsättning - - - - - 33 - - - 1 499
Rörelseresultat (EBIT) 482 296 56 72 139 60 2 -59 233 634
Resultat efter finansnetto 453 258 61 123 126 82 87 -22 125 637
Årets resultat 249 129 93 170 54 38 80 7 11 356
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 361 391 148 263 449 593 579 475 420 461
Omsättningstillgångar 590 262 466 563 347 166 312 519 778 972
Tillgångar 951 653 615 826 796 759 892 994 1 199 1 433
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 378 271 242 349 179 252 452 372 366 555
Obeskattade reserver 321 208 131 192 293 254 229 228 266 208
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 163 115 151 173 246 189 106 121 311 0
Kortfristiga skulder 88 59 91 112 78 63 105 273 256 671
Skulder och eget kapital 951 653 615 826 796 759 892 994 1 199 1 433
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 50 100 57 245 31 530
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - 0 - 100 - 300
Löner till övriga anställda 51 0 100 100 0 0 11 0 50 157
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 18 0 57 67 48 58 55 139 70 371
Utdelning till aktieägare 250 150 100 200 0 128 0 0 0 200
Omsättning 652 373 299 327 332 294 216 401 444 6 464
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 652 373 299 - 332 261 216 401 444 4 965
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 113 9 181 - 119 148 133 394 154 1 067
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 482 297 57 73 140 61 3 -58 235 668
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 74,80% 24,75% -8,56% -1,51% 27,20% 20,83% -46,13% -9,68% -91,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 51,21% 46,40% 11,54% 16,46% 17,84% 12,12% 10,54% -1,51% 21,52% 48,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 74,69% 81,23% 23,75% 41,59% 42,77% 35,25% 43,52% -3,74% 58,11% 14,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 10,15%
Rörelsekapital/omsättning 76,99% 54,42% 125,42% 137,92% 81,02% 39,46% 95,83% 61,35% 117,57% 6,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,08% 66,35% 55,96% 59,38% 49,62% 57,87% 69,59% 53,94% 46,50% 49,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 670,45% 444,07% 512,09% 502,68% 444,87% 263,49% 297,14% 190,11% 303,91% 144,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...