Visa allt om Härnösands Trafikövningsplats Aktiebolag
Visa allt om Härnösands Trafikövningsplats Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 609 3 645 3 888 3 634 3 932 3 918 3 660 3 230 2 902 2 366
Övrig omsättning 340 247 181 21 31 530 58 - 331 78
Rörelseresultat (EBIT) 1 190 1 517 1 418 1 044 1 518 1 978 1 438 1 439 1 577 724
Resultat efter finansnetto 1 190 1 514 1 393 934 1 467 1 994 1 440 1 442 1 600 755
Årets resultat 827 1 105 1 099 733 848 905 890 896 894 407
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 794 4 507 4 956 5 558 6 370 6 643 5 682 5 133 4 751 2 837
Omsättningstillgångar 1 375 775 1 216 750 1 009 2 091 1 498 1 024 1 021 1 548
Tillgångar 6 169 5 281 6 172 6 308 7 380 8 734 7 180 6 156 5 772 4 385
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 753 1 927 2 922 1 822 1 089 5 742 4 836 3 946 3 850 2 956
Obeskattade reserver 3 113 2 991 2 898 2 926 2 941 2 636 1 885 1 669 1 455 1 110
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 302 364 352 1 559 350 357 458 541 467 319
Skulder och eget kapital 6 169 5 281 6 172 6 308 7 380 8 734 7 180 6 156 5 772 4 385
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 172 93 124 69
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 822 809 663 769 723 545 439 414 500
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 336 241 244 216 201 193 149 157 168
Utdelning till aktieägare 1 750 0 0 0 0 1 600 0 0 800 0
Omsättning 3 949 3 892 4 069 3 655 3 963 4 448 3 718 3 230 3 233 2 444
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 805 1 215 1 296 1 817 1 311 1 306 1 220 1 615 1 451 1 183
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 567 408 374 492 365 349 332 402 374 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 559 2 030 2 021 1 652 2 201 2 580 1 965 1 850 1 962 1 039
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,99% -6,25% 6,99% -7,58% 0,36% 7,05% 13,31% 11,30% 22,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,29% 28,73% 22,99% 16,60% 20,75% 22,84% 20,06% 23,41% 27,84% 17,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,97% 41,62% 36,50% 28,81% 38,94% 50,92% 39,34% 44,61% 55,38% 31,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 29,73% 11,28% 22,22% -22,26% 16,76% 44,26% 28,42% 14,95% 19,09% 51,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,99% 80,67% 83,97% 65,06% 44,13% 87,99% 86,70% 84,08% 84,85% 85,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 455,30% 212,91% 345,45% 48,11% 288,29% 585,71% 327,07% 189,28% 218,63% 485,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...