Visa allt om Sotenäs Mekaniska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 11 027 10 445 12 276 11 457 8 837 8 584 9 818 9 747 9 700 9 764
Övrig omsättning 62 29 352 292 0 0 726 266 236 451
Rörelseresultat (EBIT) 2 069 1 740 1 863 2 311 854 1 380 2 691 1 625 1 234 1 264
Resultat efter finansnetto 2 156 1 740 1 863 2 956 797 1 458 3 689 1 549 1 649 1 287
Årets resultat 1 956 1 457 1 113 2 185 572 1 226 2 041 1 211 1 288 1 208
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 819 9 042 9 617 5 892 10 149 10 368 11 306 12 339 11 084 10 903
Omsättningstillgångar 8 873 8 932 11 818 13 596 9 475 8 593 7 116 6 061 6 159 5 483
Tillgångar 17 692 17 974 21 435 19 488 19 623 18 962 18 422 18 400 17 243 16 386
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 498 14 042 17 085 15 972 13 788 13 215 12 989 11 949 13 488 12 200
Obeskattade reserver 1 466 1 670 1 800 1 387 1 246 1 224 1 125 137 187 229
Avsättningar (tkr) 468 771 644 524 404 284 940 820 700 580
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 260 1 491 1 907 1 604 4 186 4 239 3 368 5 494 2 868 3 376
Skulder och eget kapital 17 692 17 974 21 435 19 488 19 623 18 962 18 422 18 400 17 243 16 386
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 2 157 2 086 2 095
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 - 1 100 909 905
Utdelning till aktieägare 5 000 1 500 2 000 0 0 0 1 000 1 000 2 750 0
Omsättning 11 089 10 474 12 628 11 749 8 837 8 584 10 544 10 013 9 936 10 215
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 757 2 089 2 455 2 291 1 767 1 717 1 964 1 625 1 617 1 627
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 494 675 708 669 620 446 635 547 531 522
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 877 2 531 2 640 2 857 1 339 1 875 3 052 1 990 1 603 1 913
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,57% -14,92% 7,15% 29,65% 2,95% -12,57% 0,73% 0,48% -0,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,19% 9,68% 8,69% 15,17% 4,35% 7,98% 20,42% 8,83% 9,73% 8,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,56% 16,66% 15,18% 25,81% 9,66% 17,64% 38,31% 16,67% 17,29% 13,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,98% 64,08% 56,19% 60,65% 57,37% 56,50% 63,26% 59,97% 59,54% 64,31%
Rörelsekapital/omsättning 69,04% 71,24% 80,73% 104,67% 59,85% 50,72% 38,17% 5,82% 33,93% 21,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,41% 85,37% 86,26% 87,51% 75,22% 74,73% 75,27% 65,52% 79,07% 75,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 523,25% 455,20% 508,29% 700,06% 178,21% 159,28% 158,22% 78,59% 148,40% 111,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!