Visa allt om Elektra Nät AB
Visa allt om Elektra Nät AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 30 295 29 645 26 675 25 851 24 724 23 606 25 275 24 682 22 339 23 915
Övrig omsättning 5 478 6 127 7 052 7 862 6 448 3 544 2 905 4 675 13 287 4 975
Rörelseresultat (EBIT) 3 212 5 505 3 838 3 702 2 300 1 192 2 164 2 169 1 646 1 594
Resultat efter finansnetto 2 983 5 172 3 306 3 166 1 629 468 1 262 904 460 923
Årets resultat 56 9 4 0 18 49 192 1 42 2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 66 409 66 792 66 220 64 444 61 620 61 441 62 239 63 672 65 111 58 422
Omsättningstillgångar 4 338 17 451 13 159 24 901 19 589 15 320 13 637 3 392 3 633 3 216
Tillgångar 70 747 84 243 79 379 89 345 81 209 76 761 75 877 67 064 68 744 61 637
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 544 5 487 5 478 5 475 5 474 5 456 5 407 5 215 5 213 5 171
Obeskattade reserver 38 751 44 641 44 981 44 981 44 981 43 381 42 981 30 981 28 381 23 681
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 561 20 958 22 356 23 753 25 150 25 150 25 150 25 150 22 450 13 450
Kortfristiga skulder 6 891 13 157 6 564 15 136 5 604 2 773 2 339 5 718 12 699 19 335
Skulder och eget kapital 70 747 84 243 79 379 89 345 81 209 76 761 75 877 67 064 68 744 61 637
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 744 3 224 2 950 2 720 3 093 2 684 3 054 5 011 5 400 5 775
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 552 1 324 1 192 1 128 1 151 1 040 1 244 2 007 2 155 2 556
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 35 773 35 772 33 727 33 713 31 172 27 150 28 180 29 357 35 626 28 890
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 6 6 7 7 9 14 16 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 787 4 235 4 446 4 309 3 532 3 372 2 808 1 763 1 396 1 407
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 686 669 732 666 631 566 488 516 483 513
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 102 11 132 9 155 8 469 6 872 5 548 6 590 6 481 5 712 5 216
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,19% 11,13% 3,19% 4,56% 4,74% -6,60% 2,40% 10,49% -6,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,54% 6,54% 4,86% 4,22% 3,00% 1,55% 2,85% 3,23% 2,40% 2,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,61% 18,57% 14,45% 14,57% 9,86% 5,05% 8,56% 8,79% 7,37% 6,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,81% 68,35% 61,50% 61,09% 58,45% 62,95% 64,22% 70,87% 66,86% 67,66%
Rörelsekapital/omsättning -8,43% 14,48% 24,72% 37,77% 56,56% 53,15% 44,70% -9,42% -40,58% -67,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,56% 47,85% 51,10% 45,40% 47,56% 48,76% 48,87% 41,82% 37,31% 36,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 55,81% 128,56% 193,34% 160,80% 343,08% 537,83% 565,50% 55,33% 26,95% 14,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...