Visa allt om Kils Ventilation & Plåt Aktiebolag
Visa allt om Kils Ventilation & Plåt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 791 1 038 707 696 839 868 840 792 961 866
Övrig omsättning - - 8 - - 48 - 5 59 62
Rörelseresultat (EBIT) 82 258 52 19 48 78 32 39 88 247
Resultat efter finansnetto 80 253 47 16 45 79 31 40 113 260
Årets resultat 63 150 59 46 25 44 22 29 60 139
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 48 67 86 10 10 12 15 17 20
Omsättningstillgångar 429 441 281 315 533 610 660 809 860 832
Tillgångar 458 489 348 401 543 620 672 824 877 852
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 236 273 188 219 293 388 465 563 654 683
Obeskattade reserver 110 110 50 78 123 112 93 93 93 65
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 112 106 110 104 126 119 115 168 130 103
Skulder och eget kapital 458 489 348 401 543 620 672 824 877 852
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 394 373 337 387 290 395 340 322 131
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 29 - - 0 0 0 15 65 155
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader - 196 169 164 208 187 181 211 215 125
Utdelning till aktieägare 110 100 65 90 120 120 120 120 120 90
Omsättning 791 1 038 715 696 839 916 840 797 1 020 928
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 791 519 707 696 839 868 840 792 481 433
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 560 323 550 508 608 603 598 603 321 236
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 101 277 71 38 48 80 34 41 90 249
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,80% 46,82% 1,58% -17,04% -3,34% 3,33% 6,06% -17,59% 10,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,90% 52,76% 14,94% 4,74% 9,21% 13,06% 5,21% 5,46% 13,23% 30,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,37% 24,86% 7,36% 2,73% 5,96% 9,33% 4,17% 5,68% 12,07% 30,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,87% 99,42% 100,00% 98,28% 100,00% 100,00% 99,64% 99,87% 96,98% 97,34%
Rörelsekapital/omsättning 40,08% 32,27% 24,19% 30,32% 48,51% 56,57% 64,88% 80,93% 75,96% 84,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,26% 73,37% 65,23% 69,79% 70,65% 75,89% 79,40% 76,64% 82,21% 85,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 383,04% 416,04% 255,45% 302,88% 423,02% 512,61% 573,91% 439,88% 543,85% 807,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...