Visa allt om JOKAB, John Karlsson Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 112 855 87 768 86 967 92 851 82 376 75 021 69 778 71 841 96 777 92 606
Övrig omsättning 433 94 694 63 681 506 319 373 50 135
Rörelseresultat (EBIT) 2 457 2 246 678 1 085 1 367 346 733 -729 982 -541
Resultat efter finansnetto 2 341 2 077 508 782 1 028 100 570 -956 580 -866
Årets resultat 814 843 78 132 93 75 205 47 56 50
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 075 6 776 8 086 10 823 11 450 9 130 5 695 4 559 10 977 14 396
Omsättningstillgångar 11 324 8 998 6 920 21 121 9 289 9 251 9 218 8 628 9 582 14 134
Tillgångar 17 399 15 774 15 006 31 944 20 739 18 381 14 913 13 187 20 559 28 530
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 193 2 379 1 536 1 458 1 326 1 233 1 158 954 907 851
Obeskattade reserver 3 874 3 274 2 774 2 774 2 774 2 374 2 374 2 374 3 399 2 899
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 898 1 033 4 141 3 935 7 470 6 548 4 046 2 802 4 816 6 308
Kortfristiga skulder 7 435 9 088 6 555 23 777 9 168 8 226 7 335 7 057 11 437 18 472
Skulder och eget kapital 17 399 15 774 15 006 31 944 20 739 18 381 14 913 13 187 20 559 28 530
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 6 779 7 138 8 594 8 867
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 2 434 2 572 2 888 2 842
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 113 288 87 862 87 661 92 914 83 057 75 527 70 097 72 214 96 827 92 741
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 14 15 16 17 18 19 24 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 405 7 314 6 212 6 190 5 149 4 413 3 877 3 781 4 032 3 562
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 563 519 482 518 495 476 534 534 488 459
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 833 3 746 2 382 2 992 3 132 1 697 2 090 941 3 640 1 836
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,58% 0,92% -6,34% 12,72% 9,80% 7,51% -2,87% -25,77% 4,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,12% 14,24% 4,54% 3,41% 6,65% 1,89% 4,92% -5,53% 4,80% -1,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,18% 2,56% 0,78% 1,17% 1,67% 0,46% 1,05% -1,01% 1,02% -0,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,99% 16,71% 15,96% 18,55% 20,84% 20,24% 24,26% 25,60% 22,10% 28,19%
Rörelsekapital/omsättning 3,45% -0,10% 0,42% -2,86% 0,15% 1,37% 2,70% 2,19% -1,92% -4,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,72% 31,27% 24,65% 11,34% 16,83% 16,78% 20,18% 21,28% 17,31% 10,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,73% 85,84% 86,99% 80,30% 81,84% 93,19% 105,86% 97,52% 70,12% 72,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!