Visa allt om Nyhetsbolaget Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 454 318 461 525 443 524 537 200 523 009 574 513 0 0 0 0
Övrig omsättning 75 21 79 19 1 941 2 652 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -21 679 -1 821 -2 069 -8 752 -120 376 -119 019 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -21 305 -1 759 -2 187 -8 956 -121 078 -119 136 0 0 0 0
Årets resultat -745 418 57 -2 421 -5 151 -88 327 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 255 4 102 5 441 7 640 6 800 4 959 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 100 587 109 693 109 376 104 983 147 378 - 101 101 101 101
Tillgångar 103 842 113 795 114 817 112 623 154 178 260 852 101 101 101 101
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 102 576 159 102 103 105 101 101 101 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 292 4 227 5 933 21 141 5 334 3 894 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 100 448 108 992 108 725 91 380 148 741 256 853 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 103 842 113 795 114 817 112 623 154 178 260 852 101 101 101 101
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 *
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD 3 493 2 387 2 335 2 340 7 941 2 220 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 170 121 191 149 195 561 242 984 248 332 214 764 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 6 263 - - - 0
Sociala kostnader 84 674 94 832 91 596 116 049 120 163 102 822 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 454 393 461 546 443 603 537 219 524 950 577 165 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 277 313 302 351 456 434 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 640 1 475 1 469 1 530 1 147 1 324 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 033 937 932 1 074 840 814 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -21 679 -1 821 -2 069 -8 752 -120 376 -119 019 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,56% 4,06% -17,44% 2,71% -8,96% - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -20,34% -1,38% -1,80% -7,77% -78,07% -45,48% - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,65% -0,34% -0,47% -1,63% -23,01% -20,65% - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,19% 86,91% 86,73% 91,25% 100,00% 100,00% - - - -
Rörelsekapital/omsättning 0,03% 0,15% 0,15% 2,53% -0,26% -44,71% - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,10% 0,51% 0,14% 0,09% 0,07% 0,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,14% 100,64% 100,60% 114,89% 99,08% - - - - -

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12 : Delposter under omsättningstillgångar stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...