Visa allt om Roland Lindströms Livs Aktiebolag
Visa allt om Roland Lindströms Livs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 35 236 33 642 31 494 31 394 31 054 31 925 30 681 29 799 27 388 24 844
Övrig omsättning - - 779 248 419 315 276 206 204 172
Rörelseresultat (EBIT) 1 189 1 220 509 774 1 042 1 060 848 707 978 359
Resultat efter finansnetto 1 192 1 233 534 809 1 099 1 084 856 770 1 040 384
Årets resultat 977 1 418 456 415 550 759 467 326 577 120
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 308 466 548 779 895 968 825 934 424 304
Omsättningstillgångar 5 596 4 397 4 938 4 797 4 691 4 138 4 077 3 117 3 516 2 698
Tillgångar 5 905 4 862 5 486 5 576 5 586 5 106 4 903 4 051 3 940 3 001
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 843 1 865 1 347 892 1 077 1 026 1 267 801 1 174 897
Obeskattade reserver 858 923 1 518 1 581 1 350 1 008 965 755 451 219
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 204 2 074 2 621 3 103 3 160 3 042 2 670 2 496 2 314 1 885
Skulder och eget kapital 5 905 4 862 5 486 5 576 5 586 5 106 4 903 4 051 3 940 3 001
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 641 449 373 324 356
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 235 100 - - -
Löner till övriga anställda 4 135 3 762 3 600 3 537 3 367 3 110 3 119 2 851 2 452 2 291
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 275 1 090 1 134 1 108 1 030 1 120 1 074 1 120 991 922
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 700 300
Omsättning 35 236 33 642 32 273 31 642 31 473 32 240 30 957 30 005 27 592 25 016
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 12 12 11 11 12 12 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 936 2 804 2 625 2 616 2 823 2 902 2 557 2 483 2 282 2 259
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 451 404 395 387 400 443 387 362 314 324
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 346 1 445 851 1 023 1 268 1 261 1 030 853 1 143 738
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,74% 6,82% 0,32% 1,09% -2,73% 4,05% 2,96% 8,80% 10,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,22% 25,42% 9,79% 14,54% 19,75% 21,27% 17,50% 19,16% 26,47% 12,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,39% 3,67% 1,71% 2,58% 3,55% 3,40% 2,80% 2,60% 3,81% 1,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,12% 21,11% 18,14% 18,86% 19,29% 19,25% 18,83% 17,79% 18,22% 17,67%
Rörelsekapital/omsättning 9,63% 6,91% 7,36% 5,40% 4,93% 3,43% 4,59% 2,08% 4,39% 3,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,48% 53,17% 46,14% 36,89% 37,09% 34,64% 40,35% 33,19% 38,04% 35,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 211,75% 165,38% 161,16% 126,01% 122,53% 109,73% 123,71% 94,99% 116,16% 109,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...