Visa allt om Quinta Essentia Development Aktiebolag
Visa allt om Quinta Essentia Development Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 286 143 21 0 0 36 1 155 14 454 12 513 451
Övrig omsättning - - - 31 182 375 - - 31 -
Rörelseresultat (EBIT) 130 2 -9 12 156 207 -41 -9 -591 237
Resultat efter finansnetto 130 2 -9 12 156 207 -43 -10 -600 339
Årets resultat 130 2 -9 12 156 207 -43 -10 -456 184
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 0 0 0 0 0 0 9 1 466
Omsättningstillgångar 240 69 69 76 95 286 176 596 302 79
Tillgångar 240 69 69 76 95 286 176 596 311 1 544
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 193 63 61 70 58 -98 -305 -262 -252 304
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 30 346 151 962
Kortfristiga skulder 47 6 8 6 37 384 451 512 413 134
Skulder och eget kapital 240 69 69 76 95 286 176 596 311 1 544
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 27 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 30
Löner till övriga anställda - 90 0 0 0 0 0 0 13 24
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 28 0 0 0 0 0 0 3 12
Utdelning till aktieägare 92 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 286 143 21 31 182 411 1 155 14 454 12 544 451
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 36 578 7 227 6 257 226
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 6 5 28 44
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 130 2 -9 12 156 207 -41 0 -578 258
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 100,00% 580,95% - - -100,00% -96,88% -92,01% 15,51% 2 674,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 54,17% 2,90% -13,04% - - 72,38% -22,73% -0,67% -180,71% 23,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 45,45% 1,40% -42,86% - - 575,00% -3,46% -0,03% -4,49% 78,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% - - -350,00% 100,00% 0,46% -4,08% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 67,48% 44,06% 290,48% - - -272,22% -23,81% 0,58% -0,89% -12,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,42% 91,30% 88,41% 92,11% 61,05% -34,27% -173,30% -43,96% -81,03% 26,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 510,64% 1 150,00% 862,50% 733,33% 208,11% 70,05% 0,22% 0,20% 0,24% 58,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...