Visa allt om Kontorsspecialisten i Torsby Aktiebolag
Visa allt om Kontorsspecialisten i Torsby Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 071 3 764 3 518 3 237 3 128 3 410 3 861 3 579 3 436 3 397
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 29 30 66 -139 -162 165 50 11 153 141
Resultat efter finansnetto 7 6 32 -166 -185 139 21 -10 113 104
Årets resultat 7 6 32 -166 -185 103 13 7 81 73
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 12 15 32
Omsättningstillgångar 886 967 1 056 1 032 1 099 1 330 1 312 1 360 1 359 1 309
Tillgångar 886 967 1 056 1 032 1 099 1 330 1 312 1 372 1 374 1 341
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 198 191 185 153 319 505 402 389 461 456
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 22 24
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 103 199 104 343 175 95 155 215 353 335
Kortfristiga skulder 585 577 767 535 604 730 756 768 537 527
Skulder och eget kapital 886 967 1 056 1 032 1 099 1 330 1 312 1 372 1 374 1 341
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 136 238 272 294 214 68
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda - 713 600 571 503 472 437 358 451 547
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 0 203 160 167 189 209 196 171 209 169
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 80 75
Omsättning 4 071 3 764 3 518 3 237 3 128 3 410 3 861 3 579 3 436 3 397
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 357 1 255 1 173 1 079 1 043 1 137 1 287 1 193 1 145 1 132
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 307 313 258 241 254 286 288 274 262 237
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 29 30 66 -139 -162 165 52 14 171 159
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,16% 6,99% 8,68% 3,48% -8,27% -11,68% 7,88% 4,16% 1,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,27% 3,10% 6,25% -13,37% -14,74% 12,48% 3,81% 0,80% 11,14% 10,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,71% 0,80% 1,88% -4,26% -5,18% 4,87% 1,30% 0,31% 4,45% 4,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,30% 42,93% 42,41% 41,89% 37,50% 47,45% 38,12% 37,64% 43,66% 39,33%
Rörelsekapital/omsättning 7,39% 10,36% 8,21% 15,35% 15,82% 17,60% 14,40% 16,54% 23,92% 23,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,35% 19,75% 17,52% 14,83% 29,03% 37,97% 30,64% 28,35% 34,70% 35,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,38% 39,17% 39,37% 47,48% 46,19% 38,90% 41,67% 44,92% 52,89% 64,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...