Visa allt om Rynkeby Foods AB
Visa allt om Rynkeby Foods AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 41 104 29 546 32 661 36 828 40 679 49 803 28 169 20 773 29 869 24 027
Övrig omsättning 6 486 8 166 41 78 170 400 672 226 143 -
Rörelseresultat (EBIT) -6 945 -543 -1 389 1 049 -837 837 2 971 1 508 2 746 3 241
Resultat efter finansnetto 8 595 8 566 -7 153 834 -308 898 2 981 1 548 2 902 3 291
Årets resultat 10 116 -522 -649 0 0 1 2 072 1 056 2 607 1 710
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 330 37 441 112 373 14 840 12 061 13 161 14 478 5 980 5 610 364
Omsättningstillgångar 25 987 24 954 11 468 8 795 8 689 6 175 6 426 5 377 6 568 9 361
Tillgångar 70 317 62 396 123 841 23 635 20 751 19 336 20 904 11 357 12 178 9 725
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 58 589 48 473 3 995 4 644 4 644 4 644 5 643 3 571 5 014 2 907
Obeskattade reserver 4 558 9 029 0 1 356 526 856 0 0 0 860
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 466 0 172
Långfristiga skulder 0 0 0 12 724 8 271 7 156 7 202 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 170 4 894 119 846 4 911 7 310 6 680 8 059 7 320 7 164 5 786
Skulder och eget kapital 70 317 62 396 123 841 23 635 20 751 19 336 20 904 11 357 12 178 9 725
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 633 453 395 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 054 8 621 1 660 2 424 3 094 3 537 2 580 1 404 1 729 1 330
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 3 105 2 717 615 731 993 1 116 984 543 665 512
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 000 0 2 500 500
Omsättning 47 590 37 712 32 702 36 906 40 849 50 203 28 841 20 999 30 012 24 027
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 11 4 6 7 7 8 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 567 2 686 8 165 6 138 5 811 7 115 3 521 2 968 4 267 4 005
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 945 1 051 569 539 619 699 542 401 400 347
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 637 1 987 793 2 430 480 2 154 3 415 1 832 3 246 3 379
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 39,12% -9,54% -11,31% -9,47% -18,32% 76,80% 35,60% - 24,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,26% 14,92% -4,15% 4,49% -1,46% 4,76% 14,35% 13,67% 23,99% 34,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,97% 31,51% -15,74% 2,88% -0,75% 1,85% 10,65% 7,48% 9,78% 13,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,83% 25,32% 23,11% 26,12% 23,79% 25,39% 48,33% 39,90% 39,11% 42,97%
Rörelsekapital/omsättning 45,78% 67,89% -331,83% 10,55% 3,39% -1,01% -5,80% -9,35% -2,00% 14,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,38% 88,97% 3,23% 24,12% 24,25% 27,28% 26,99% 31,44% 41,17% 36,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 352,27% 494,18% 8,85% 162,88% 101,09% 72,63% 56,72% 56,22% 75,25% 137,87%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...