Visa allt om Acando AB
Visa allt om Acando AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 443 865 2 206 251 2 115 271 1 856 180 1 437 759 1 547 004 1 523 556 1 462 178 1 435 746 1 611 297
Övrig omsättning 2 567 3 902 4 259 3 390 3 931 2 874 2 489 2 104 5 753 4 485
Rörelseresultat (EBIT) 243 369 210 031 167 909 42 703 65 677 113 751 105 668 88 518 65 594 152 119
Resultat efter finansnetto 242 732 229 514 171 265 43 543 65 909 113 622 107 379 87 938 61 451 155 802
Årets resultat 179 537 179 735 130 802 29 834 49 979 78 108 69 210 61 877 61 451 168 354
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 155 029 1 025 104 1 030 621 1 018 939 561 911 537 097 562 427 604 443 650 448 577 623
Omsättningstillgångar 811 138 677 672 595 623 771 216 491 001 519 439 536 512 496 038 479 924 581 678
Tillgångar 1 966 167 1 702 776 1 626 244 1 790 155 1 052 912 1 056 536 1 098 939 1 100 481 1 130 372 1 159 301
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 212 084 1 150 975 1 261 797 1 062 932 697 142 739 757 753 727 784 176 783 175 737 752
Minoritetsintressen 1 770 1 023 0 71 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 54 003 0 25 206 49 898 20 443 3 513 5 544 3 398 41 580 17 466
Långfristiga skulder 44 669 37 136 37 215 39 063 26 112 21 271 20 437 23 692 8 942 26 557
Kortfristiga skulder 653 641 513 642 302 026 638 191 309 215 291 995 319 231 289 215 296 675 377 526
Skulder och eget kapital 1 966 167 1 702 776 1 626 244 1 790 155 1 052 912 1 056 536 1 098 939 1 100 481 1 130 372 1 159 301
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 18 193 16 040 20 191 20 093
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 4 429 4 794 - 7 800
Löner till övriga anställda 1 219 131 1 070 866 1 011 090 895 560 661 370 667 106 639 078 670 024 682 343 673 304
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 60 110 33 778
Sociala kostnader 410 377 366 414 360 044 294 203 220 824 224 719 216 551 212 303 234 757 257 407
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 446 432 2 210 153 2 119 530 1 859 570 1 441 690 1 549 878 1 526 045 1 464 282 1 441 499 1 615 782
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 817 1 721 1 733 1 377 1 070 1 065 1 040 1 075 1 120 1 123
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 345 1 282 1 221 1 348 1 344 1 453 1 465 1 360 1 282 1 435
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 928 868 819 872 850 868 870 864 861 889
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 260 233 224 065 180 743 63 307 78 184 129 262 131 272 101 737 77 947 161 159
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,77% 4,30% 13,96% 29,10% -7,06% 1,54% 4,20% 1,84% -10,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,48% 13,64% 10,87% 2,62% 6,42% 10,93% 9,92% 8,21% 6,11% 13,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,04% 10,53% 8,36% 2,52% 4,70% 7,47% 7,16% 6,18% 4,81% 10,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,44% 7,43% 13,88% 7,17% 12,64% 14,70% 14,26% 14,14% 12,76% 12,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,65% 67,59% 77,59% 59,38% 66,21% 70,02% 68,59% 71,26% 69,28% 63,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,10% 131,93% 197,21% 120,84% 158,79% 177,89% 168,06% 171,51% 161,77% 154,08%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 95 738 90 458 79 345 53 259 44 760 51 408 55 499 58 529 50 563 51 833
Övrig omsättning 442 232 - - - - - 18 49 134
Rörelseresultat (EBIT) 16 127 13 185 13 043 668 6 968 7 610 6 042 7 652 8 350 -6 284
Resultat efter finansnetto 53 357 54 569 45 772 74 520 136 432 153 051 177 237 6 846 3 932 32 722
Årets resultat 45 806 49 945 45 957 73 772 134 703 150 388 176 194 4 264 2 822 43 886
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 509 726 1 417 333 1 408 481 1 393 015 933 968 941 771 955 379 985 960 981 609 966 629
Omsättningstillgångar 38 174 17 077 59 787 80 045 76 447 28 789 54 469 74 424 95 732 182 954
Tillgångar 1 547 900 1 434 410 1 468 268 1 473 060 1 010 415 970 560 1 009 848 1 060 384 1 077 341 1 149 583
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 065 617 1 130 749 1 201 223 1 259 718 852 573 798 363 739 241 652 850 692 544 721 026
Obeskattade reserver 5 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 27 500 0 0 9 803 0 0 0 0 1 652 36 445
Långfristiga skulder 0 5 750 32 750 9 507 22 169 0 0 959 828 24 494
Kortfristiga skulder 449 640 297 910 234 295 194 032 135 673 172 197 270 607 406 575 382 317 367 618
Skulder och eget kapital 1 547 900 1 434 410 1 468 268 1 473 060 1 010 415 970 560 1 009 848 1 060 384 1 077 341 1 149 583
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 4 358 4 377 3 120 7 303
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 0 2 882
Löner till övriga anställda 9 338 8 474 5 549 5 201 5 002 4 749 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 4 380 3 331 2 430 2 320 2 122 1 979 2 157 2 371 1 635 4 178
Utdelning till aktieägare 0 0 0 102 865 70 639 71 112 0 0 38 024 39 282
Omsättning 96 180 90 690 79 345 53 259 44 760 51 408 55 499 58 547 50 612 51 967
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 95 738 90 458 79 345 53 259 44 760 51 408 55 499 58 529 50 563 51 833
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 17 880 15 082 11 527 15 266 7 935 11 219 11 508 9 234 5 285 9 826
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 25 255 22 260 21 056 7 406 14 871 15 920 14 428 15 324 14 379 -719
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,84% 14,01% 48,98% 18,99% -12,93% -7,37% -5,18% 15,75% -2,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,64% 3,96% 3,37% 5,19% 13,61% 16,19% 18,17% 1,08% 1,16% 4,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 58,91% 62,86% 62,28% 143,49% 307,16% 305,63% 330,54% 19,57% 24,65% 91,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -429,78% -310,46% -219,94% -214,02% -132,32% -278,96% -389,44% -567,50% -566,79% -356,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,10% 78,83% 81,81% 85,52% 84,38% 82,26% 73,20% 61,57% 64,28% 62,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 8,49% 5,73% 25,52% 41,25% 56,35% 16,72% 20,13% 18,31% 25,04% 49,77%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...