Visa allt om Marin & Haverikonsult K A Aktiebolag
Visa allt om Marin & Haverikonsult K A Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 28 972 28 219 27 333 29 235 40 370 23 212 19 241 18 337 14 155 14 208
Övrig omsättning 3 250 1 562 - 7 200 40 333 177 153 132
Rörelseresultat (EBIT) 4 865 3 939 4 678 4 546 8 742 5 158 3 538 3 130 380 240
Resultat efter finansnetto 4 857 3 941 4 705 4 599 9 001 5 143 3 539 3 144 448 364
Årets resultat 3 782 1 432 3 233 2 226 1 578 3 774 2 904 2 439 601 524
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 382 2 191 1 566 1 275 1 295 4 157 3 471 2 944 2 753 2 204
Omsättningstillgångar 20 161 19 766 19 196 16 985 13 770 12 370 8 181 8 232 6 133 5 742
Tillgångar 22 543 21 957 20 762 18 260 15 065 16 527 11 652 11 176 8 886 7 946
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 574 16 792 15 360 12 127 12 501 10 922 7 148 4 245 1 806 1 205
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 422 686 1 096
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250
Långfristiga skulder 225 309 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 745 4 857 5 403 6 133 2 564 5 604 4 504 6 510 6 394 4 396
Skulder och eget kapital 22 543 21 957 20 762 18 260 15 065 16 527 11 652 11 176 8 886 7 946
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 710 638 600 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 6 112 5 778 5 359 7 687 5 579 3 389 3 510 3 285 3 168
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 2 551 2 579 2 137 2 372 1 518 1 826 1 602 1 253 1 539
Utdelning till aktieägare 8 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 32 222 29 781 27 333 29 242 40 570 23 252 19 574 18 514 14 308 14 340
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 12 12 12 12 12 12 13 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 229 2 352 2 278 2 436 3 364 1 934 1 603 1 411 1 287 1 292
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 729 736 712 637 853 602 504 453 482 512
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 467 4 603 5 217 5 030 9 505 5 560 3 889 3 401 607 415
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,67% 3,24% -6,51% -27,58% 73,92% 20,64% 4,93% 29,54% -0,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,61% 17,96% 22,66% 25,20% 59,84% 31,22% 30,37% 28,14% 5,12% 6,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,82% 13,98% 17,21% 15,74% 22,33% 22,23% 18,39% 17,15% 3,21% 3,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,94% 83,92% 80,81% 80,45% 75,89% 81,18% 81,98% 77,92% 76,63% 68,88%
Rörelsekapital/omsättning 53,21% 52,83% 50,46% 37,12% 27,76% 29,15% 19,11% 9,39% -1,84% 9,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,96% 76,48% 73,98% 66,41% 82,98% 66,09% 61,35% 40,70% 25,88% 25,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 424,89% 406,96% 355,28% 276,94% 537,05% 220,74% 181,64% 126,45% 95,92% 130,62%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...