Visa allt om Aktiebolaget Skrivstugan
Visa allt om Aktiebolaget Skrivstugan

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 556 1 545 612 690 1 100 2 999 521 571 620 753
Övrig omsättning - - - - 33 45 45 - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) -45 957 194 346 352 1 987 -335 -266 -228 -253
Resultat efter finansnetto -45 840 202 94 476 2 031 -217 -273 -477 15
Årets resultat -71 655 164 94 476 2 031 -217 -273 -477 15
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 475 20 138 138 384 1 131 932 837 866 1 152
Omsättningstillgångar 2 888 2 955 2 029 1 894 3 547 2 464 611 919 1 196 1 321
Tillgångar 3 363 2 975 2 167 2 031 3 930 3 595 1 543 1 757 2 062 2 473
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 714 2 785 2 130 1 966 2 872 3 397 1 365 1 582 1 856 2 333
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 000 51 51 51 51 51
Kortfristiga skulder 649 190 37 65 59 148 127 124 156 90
Skulder och eget kapital 3 363 2 975 2 167 2 031 3 930 3 595 1 543 1 757 2 062 2 473
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 419 440 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 336 336 112 0 268 0 0 376 381 357
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 97 181 176 171 172 158
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0
Omsättning 556 1 545 612 690 1 133 3 044 566 571 623 753
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 556 1 545 612 - 1 100 2 999 521 571 620 753
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 357 350 155 - 374 638 659 594 583 546
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -45 957 194 346 352 1 987 -332 -263 -225 -250
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -64,01% 152,45% -11,30% -37,27% -63,32% 475,62% -8,76% -7,90% -17,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,34% 32,20% 9,32% 6,75% 12,09% 56,69% -13,80% -13,83% -9,21% 1,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,09% 62,01% 33,01% 19,86% 43,18% 67,96% -40,88% -42,56% -30,65% 3,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,95% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 402,70% 178,96% 325,49% 265,07% 317,09% 77,23% 92,90% 139,23% 167,74% 163,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,70% 93,61% 98,29% 96,80% 73,08% 94,49% 88,46% 90,04% 90,01% 94,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 444,99% 1 555,26% 5 483,78% 2 913,85% 6 011,86% 1 664,86% 481,10% 741,13% 766,67% 1 467,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...