Visa allt om Deloitte AB
Visa allt om Deloitte AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-05 2017-05 2016-05 2015-05 2014-05 2013-05 2012-05 2011-05 2010-05 2009-05
Nettoomsättning 2 634 687 2 440 727 2 012 025 1 695 060 1 632 030 1 461 448 1 425 799 1 372 736 1 351 997 1 409 565
Övrig omsättning 50 811 44 876 10 490 5 599 6 585 5 414 3 488 5 999 3 709 10 687
Rörelseresultat (EBIT) 475 278 451 892 416 588 354 499 266 049 260 789 243 892 297 404 235 456 204 184
Resultat efter finansnetto 474 953 450 921 416 518 361 650 266 955 264 169 250 096 298 664 238 374 202 982
Årets resultat 367 372 348 740 321 260 279 708 205 957 189 256 183 766 217 048 172 923 144 544
Balansräkningar (tkr)
2018-05 2017-05 2016-05 2015-05 2014-05 2013-05 2012-05 2011-05 2010-05 2009-05
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 81 811 77 086 47 434 38 420 69 806 60 052 65 331 52 094 74 231 98 250
Omsättningstillgångar 773 733 715 796 636 902 576 468 439 244 431 940 429 134 528 122 477 978 409 277
Tillgångar 855 544 792 882 684 337 614 888 509 050 491 992 494 465 580 216 552 209 507 527
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 375 816 355 975 330 834 289 113 223 848 205 356 197 309 229 988 213 643 175 251
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 15 550 15 346 15 139 14 899 14 492 13 770 13 314 12 300 11 789 19 966
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 464 178 421 561 338 364 310 876 270 710 272 866 283 842 337 928 326 777 312 311
Skulder och eget kapital 855 544 792 882 684 337 614 888 509 050 491 992 494 465 580 216 552 209 507 527
Löner & utdelning (tkr)
2018-05
2017-05
2016-05
2015-05
2014-05
2013-05
2012-05
2011-05
2010-05
2009-05
Löner till styrelse & VD 1 264 1 200 1 200 1 443 588 574 550 749 511 502
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 703 870 634 492 577 993 542 711 516 055 493 029 507 022 477 850 460 236 488 848
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 325 525 290 736 198 174 240 737 236 989 229 240 231 807 216 510 216 382 224 607
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 685 498 2 485 603 2 022 515 1 700 659 1 638 615 1 466 862 1 429 287 1 378 735 1 355 706 1 420 252
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 318 1 224 1 162 1 129 1 103 1 081 1 097 1 054 1 076 1 116
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 999 1 994 1 732 1 501 1 480 1 352 1 300 1 302 1 257 1 263
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 813 789 758 723 710 696 706 691 655 652
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 494 526 466 573 429 191 366 701 273 620 266 984 272 067 324 887 261 920 233 618
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,95% 21,31% 18,70% 3,86% 11,67% 2,50% 3,87% 1,53% -4,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 55,65% 57,10% 61,06% 59,04% 52,83% 54,01% 50,84% 51,67% 43,60% 40,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,07% 18,55% 20,77% 21,42% 16,48% 18,18% 17,63% 21,84% 17,81% 14,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,75% 12,06% 14,84% 15,67% 10,33% 10,88% 10,19% 13,86% 11,18% 6,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,93% 44,90% 48,34% 47,02% 43,97% 41,74% 39,90% 39,64% 38,69% 34,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,69% 169,80% 188,23% 185,43% 162,26% 158,30% 151,19% 156,28% 146,27% 131,05%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-05 2017-05 2016-05 2015-05 2014-05 2013-05 2012-05 2011-05 2010-05 2009-05
Nettoomsättning 2 632 006 2 440 727 2 012 025 1 695 060 1 632 030 1 461 448 1 425 799 1 372 736 1 267 657 1 319 816
Övrig omsättning 47 949 42 679 9 824 4 759 5 809 4 700 4 948 5 999 3 709 10 678
Rörelseresultat (EBIT) 471 418 449 810 415 969 353 731 265 265 260 206 263 732 317 781 234 865 203 659
Resultat efter finansnetto 471 711 449 710 416 471 361 599 266 838 264 146 270 495 300 538 239 236 202 929
Årets resultat 364 139 347 542 321 243 279 696 205 896 191 478 183 785 216 733 198 136 136 730
Balansräkningar (tkr)
2018-05 2017-05 2016-05 2015-05 2014-05 2013-05 2012-05 2011-05 2010-05 2009-05
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 77 147 75 664 47 608 38 640 70 026 60 272 65 551 34 692 51 069 75 900
Omsättningstillgångar 773 269 714 722 636 640 574 108 436 736 431 803 428 989 527 978 474 617 404 702
Tillgångar 850 416 790 386 684 248 612 748 506 763 492 075 494 540 562 670 525 686 480 602
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 371 065 354 457 330 514 288 809 223 557 205 126 194 858 227 518 211 488 147 882
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 000
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 479 350 435 929 353 734 323 939 283 206 286 949 299 682 335 152 314 198 299 720
Skulder och eget kapital 850 416 790 386 684 248 612 748 506 763 492 075 494 540 562 670 525 686 480 602
Löner & utdelning (tkr)
2018-05
2017-05
2016-05
2015-05
2014-05
2013-05
2012-05
2011-05
2010-05
2009-05
Löner till styrelse & VD 1 264 1 200 1 200 1 443 588 574 550 749 511 502
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 698 952 629 261 570 823 534 230 507 668 484 559 495 128 465 180 449 986 475 112
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 321 851 286 237 195 570 236 861 232 729 224 712 226 243 210 835 210 206 217 763
Utdelning till aktieägare 364 153 0 0 0 0 0 0 0 0 219 750
Omsättning 2 679 955 2 483 406 2 021 849 1 699 819 1 637 839 1 466 148 1 430 747 1 378 735 1 271 366 1 330 494
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 309 1 215 1 149 1 112 1 083 1 059 1 070 1 024 1 043 1 081
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 011 2 009 1 751 1 524 1 507 1 380 1 333 1 341 1 215 1 221
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 821 795 766 734 723 711 724 712 676 674
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 495 085 464 491 428 572 365 935 272 836 266 401 271 507 324 863 240 928 212 693
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,84% 21,31% 18,70% 3,86% 11,67% 2,50% 3,87% 8,29% -3,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 55,53% 57,04% 60,97% 59,11% 52,91% 53,89% 54,84% 53,61% 45,83% 42,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,94% 18,47% 20,73% 21,37% 16,43% 18,14% 19,02% 21,97% 19,01% 15,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,17% 11,42% 14,06% 14,76% 9,41% 9,91% 9,07% 14,05% 12,65% 7,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,63% 44,85% 48,30% 47,13% 44,11% 41,69% 39,40% 40,44% 40,23% 35,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 161,32% 163,95% 179,98% 177,23% 154,21% 150,48% 143,15% 157,53% 151,06% 135,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...