Visa allt om TMG Sthlm AB
Visa allt om TMG Sthlm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 87 883 95 286 96 670 91 285 84 461 97 010 79 347 64 083 71 981 74 484
Övrig omsättning 272 154 3 084 3 577 5 013 2 340 499 1 571 1 1 998
Rörelseresultat (EBIT) 2 986 3 338 2 707 1 841 607 2 331 -533 2 969 4 428 5 047
Resultat efter finansnetto 2 857 3 194 2 944 1 991 765 2 104 -724 2 729 3 804 4 612
Årets resultat -124 2 17 3 709 -40 1 690 -297 2 587 4 378 2 150
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 675 3 696 4 895 6 648 14 286 14 973 23 156 19 567 21 360 21 609
Omsättningstillgångar 19 090 23 287 22 631 23 490 22 901 20 928 18 657 17 399 13 778 20 793
Tillgångar 21 766 26 983 27 526 30 139 37 187 35 901 41 813 36 966 35 138 42 402
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 899 4 023 4 021 4 004 4 343 4 383 4 930 5 173 5 347 5 519
Obeskattade reserver 3 378 3 927 4 407 4 771 5 523 6 256 5 502 5 928 5 787 6 363
Avsättningar (tkr) 0 0 61 542 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 2 362 4 071 12 455 13 232 10 466 14 816
Kortfristiga skulder 14 489 19 033 19 036 20 821 24 959 21 191 18 927 12 632 13 538 15 703
Skulder och eget kapital 21 766 26 983 27 526 30 139 37 187 35 901 41 813 36 966 35 138 42 402
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 807 843 853 824
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 19 721 19 679 17 909 20 117 19 788 15 668 13 585 13 390 13 805
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 8 767 8 468 8 415 8 251 8 862 7 068 6 046 4 964 5 805
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 88 155 95 440 99 754 94 862 89 474 99 350 79 846 65 654 71 982 76 482
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 43 41 40 44 38 39 37 34 34 35
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 044 2 324 2 417 2 075 2 223 2 487 2 145 1 885 2 117 2 128
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 658 706 712 606 754 743 668 641 613 649
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 126 4 893 5 402 4 823 3 894 5 369 2 041 4 837 6 803 6 556
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,77% -1,43% 5,90% 8,08% -12,94% 22,26% 23,82% -10,97% -3,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,88% 12,46% 10,81% 6,90% 2,62% 6,53% -1,24% 8,06% 12,65% 11,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,44% 3,53% 3,08% 2,28% 1,15% 2,42% -0,66% 4,65% 6,17% 6,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,66% 55,90% 53,24% 51,52% 51,78% 51,67% 48,79% 52,82% 53,08% 52,19%
Rörelsekapital/omsättning 5,24% 4,46% 3,72% 2,92% -2,44% -0,27% -0,34% 7,44% 0,33% 6,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,02% 26,26% 27,10% 25,63% 22,62% 25,05% 21,49% 25,81% 27,08% 23,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,09% 106,27% 104,91% 100,05% 79,49% 86,29% 80,68% 123,78% 89,96% 119,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...