Visa allt om Lintottens Hårfixeri i Umeå Aktiebolag
Visa allt om Lintottens Hårfixeri i Umeå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 338 2 250 2 339 2 282 2 329 2 282 2 160 2 102 1 992 1 964
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 237 345 439 86 337 368 322 281 68 132
Resultat efter finansnetto 218 328 511 72 318 350 302 266 66 121
Årets resultat 301 223 318 41 157 198 171 142 54 81
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 522 475 459 464 494 407 318 5 8 11
Omsättningstillgångar 738 796 703 483 573 539 476 700 570 622
Tillgångar 1 260 1 271 1 161 948 1 067 946 794 705 578 632
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 744 593 521 353 462 437 372 333 251 317
Obeskattade reserver 320 500 470 360 360 270 200 143 88 106
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 196 177 171 235 245 238 222 229 239 209
Skulder och eget kapital 1 260 1 271 1 161 948 1 067 946 794 705 578 632
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 786 729 775 793
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 868 856 861 932 828 798 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 488 593 503 539 502 521 469 480 509 480
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 150 133 132 132 0 120
Omsättning 2 338 2 250 2 339 2 282 2 329 2 282 2 160 2 102 1 992 1 964
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 779 750 780 761 776 761 720 701 664 655
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 475 467 469 514 453 446 425 407 443 432
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 238 347 442 89 340 373 326 284 71 135
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,91% -3,81% 2,50% -2,02% 2,06% 5,65% 2,76% 5,52% 1,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,81% 27,14% 45,56% 9,18% 31,68% 38,90% 40,55% 40,43% 14,19% 21,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,14% 15,33% 22,62% 3,81% 14,51% 16,13% 14,91% 13,56% 4,12% 7,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,07% 90,53% 90,34% 83,70% 84,16% 85,50% 85,28% 83,02% 82,03% 84,88%
Rörelsekapital/omsättning 23,18% 27,51% 22,74% 10,87% 14,08% 13,19% 11,76% 22,41% 16,62% 21,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,86% 77,34% 76,45% 65,22% 68,16% 67,23% 65,42% 61,84% 54,39% 62,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 226,53% 265,54% 265,50% 134,89% 137,55% 107,14% 90,99% 211,79% 152,72% 194,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...