Visa allt om Lars Peter Larsson Aktiebolag
Visa allt om Lars Peter Larsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 982 24 788 22 799 22 376 21 244 19 830 19 161 17 780 17 681 15 047
Övrig omsättning 57 164 229 143 160 323 - - - 140 -
Rörelseresultat (EBIT) 53 477 7 886 4 864 3 800 2 794 2 275 3 674 2 259 3 757 2 555
Resultat efter finansnetto 53 476 7 916 5 426 3 833 2 832 1 135 3 684 2 339 3 956 2 740
Årets resultat -20 6 172 421 10 11 9 10 11 13 13
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 183 753 2 191 2 277 2 250 946 1 078 5 619 1 170
Omsättningstillgångar 60 472 15 916 9 234 6 702 6 001 6 165 8 963 8 520 5 088 9 276
Tillgångar 60 472 16 098 9 987 8 893 8 278 8 415 9 910 9 597 10 706 10 446
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 320 6 340 768 347 337 326 317 307 296 283
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 54 153 9 758 9 219 8 546 7 941 8 089 9 593 9 290 10 411 10 162
Skulder och eget kapital 60 472 16 098 9 987 8 893 8 278 8 415 9 910 9 597 10 706 10 446
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 550 550 746 840
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 8 234 8 109 7 961 8 065 7 480 6 318 5 918 5 044 4 459
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 3 183 3 104 3 128 3 152 2 947 2 780 3 003 2 245 2 132
Utdelning till aktieägare 5 000 0 600 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 60 146 25 017 22 942 22 536 21 567 19 830 19 161 17 780 17 821 15 047
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 23 24 26 24 24 21 19 18 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 497 1 078 950 861 885 826 912 936 982 792
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 496 502 480 444 482 443 472 511 452 406
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 53 493 7 984 4 966 3 920 2 936 2 408 3 805 2 435 3 948 2 735
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -87,97% 8,72% 1,89% 5,33% 7,13% 3,49% 7,77% 0,56% 17,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 88,43% 49,17% 60,81% 43,15% 34,22% 27,69% 37,24% 24,38% 36,95% 26,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 793,33% 31,93% 26,64% 17,15% 13,34% 11,75% 19,26% 13,16% 22,37% 18,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,68% 93,17% 90,56% 88,67% 88,12% 89,37% 91,84% 89,09% 88,92% 89,40%
Rörelsekapital/omsättning 211,90% 24,84% 0,07% -8,24% -9,13% -9,70% -3,29% -4,33% -30,11% -5,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,45% 39,38% 7,69% 3,90% 4,07% 3,87% 3,20% 3,20% 2,76% 2,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,67% 155,65% 94,80% 73,23% 69,80% 70,78% 89,35% 87,67% 46,47% 87,79%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...